ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50300000-3389

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดเป็นนักรบ และสามารถรักษาความเป็นไทของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขันและเช่นเดียวกันชนะใจผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย”กรุงเทพมหานคร ได้สนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัด โดยฝึกฝนเยาวชนให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย และห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามัคคีในหมู่คณะ และมีระเบียบวินัย 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมในอบายมุข 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ทั้ง 7 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,480 คน ในการแข่งขันระดับสำนักงานเขต 3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ทั้ง 7 โรงเรียน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-07-22)

40.00

22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-06-23)

40.00

23/06/2564 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-05-22)

35.00

22/05/2564 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ (รอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้นหรือสามารถควบคุมได้ก่อน จึงจะสามารถจัดกิจกรรมได้)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-20)

30.00

20/04/2564 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-23)

28.00

23/03/2564 : อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-24)

25.00

24/02/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วฯ อยู่ระหว่างกำหนดวันเวลาในการจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลของโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมผู้บริหารโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนกำหนดจัดการแข่งขัน และกำหนดชนิดของกีฬา โดยพิจารณาคัดเลือกชนิดกีฬาตามเอกสารแนบท้ายโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-30 00:00:00
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะกรรมการผู้ตัดสิน
:10%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดหาสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน จัดหาพาหนะรับ-ส่ง นักกีฬา กองเชียร์ จัดแพทย์และพยาบาลประจำสนามแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดบริการน้ำดื่มและอาหารกลางวัน ตลอดการแข่งขัน
:10%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา (ระดับเขต)
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:คัดเลือกนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มเขต และระดับกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปและรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3389

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3389

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **