ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร : 50300000-3390

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กิจการยุวกาชาดได้รับการสถาปนาขึ้นโดย จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์พินิจ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2465 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ยุวกาชาดมีจิตอาสา รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อันจะนำไปพัฒนาซึ่งความเจริญของท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กำหนดให้กิจกรรมยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยพิจารณาเห็นว่ากิจกรรมยุวกาชาดสามารถทำให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี มีความเสียสละ และบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว และเพื่อพัฒนานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เห็นควรส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดได้จัดกิจกรรมร่วมกันได้และเปลี่ยนประสบการณ์กับสมาชิกยุวกาชาด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตบางคอแหลมจึงได้จัดทำโครงการพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานครขึ้น

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.2 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดรำลึกถึงความสำคัญของวันสถาปนายุวกาชาดไทย 2.3 ส่งเสริมและเน้นความสำคัญของกิจกรรมยุวกาชาดให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ จัดงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมงานพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย จำนวน 49 คน (ผู้บังคับบัญชา 5 คน และสมาชิกยุวกาชาด 44 คน) 3.2 ด้านคุณภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้กิจกรรมยุวกาชาดในการพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-21)

10.00

21/01/2564 : งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ 0807/181 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้วและจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดราชสิงขรเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการเพื่อขออนุมัติเงินประจำงวดฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนประชุมหารือเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3390

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3390

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **