ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50300000-3395

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

55

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 55

นางสาววารุณี นนท์เหล่าพล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน จนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียน การสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนาที่ วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนเข้ามาศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นสำนักงานเขตบางคอแหลมมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงสนับสนุนให้วัด ในพื้นที่สำนักงานเขตจัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสำนักงานเขตบางคอแหลม จะสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรส่วนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมดำเนินการ

50300700/50300700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากร และแนวการจัดการเรียนการสอน พระพุทธศาสนาในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2.3 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม เป็นศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในพื้นที่เขตบางคอแหลม ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เป้าหมายของโครงการ

3.1 ด้านปริมาณ 3.1.1 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 1 ศูนย์ 3.1.2 พระธรรมวิทยากรที่สอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ของสำนักงานเขตบางคอแหลมได้รับการอบรม 3.1.3 นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลมที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ได้ใช้เวลาว่างในวันเสาร์ – อาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 วัด โรงเรียน และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ 3.2.2 พระธรรมวิทยากรทีสอนในศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน 3.2.3 นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-07-22)

55.00

22/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการต่อไปได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการต่อไปได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรง จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการต่อไปได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-23)

55.00

23/06/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-05-22)

52.00

22/05/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-20)

50.00

20/04/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-03-23)

25.00

23/03/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2021-02-24)

23.00

24/02/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-21)

20.00

21/01/2564 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : โรงเรียนวัดราชสิงขรดำเนินการตามโครงการฯ และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าตอบแทนพระวิทยากร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และประสานขอความร่วมมือวัดราชสิงขรส่งพระวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : ฝ่ายการศึกษาอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการและขอเงินประจำงวดฯ เพื่อให้โรงเรียนวัดราชสิงขร ดำเนินการตามโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและ ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนวัดราชสิงขร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนวัดราชสิงขรประสานเจ้าอาวาสที่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม ขอความร่วมมือให้จัดส่ง พระธรรมวิทยากรให้การอบรมนักเรียนและเยาวชน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3395

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3395

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1043

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **