ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 50300000-3398

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปรีญาภรณ์ อุบล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงานและการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ (ที่มา: ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาระบบราชการไทย สำนักงานงาน กพร.) หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ นวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy Innovation) เป็นการคิดริเริ่มนโยบาย กฎหมายและกฎใหม่ๆให้ทันสมัย เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร นวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการด้วยการนำแนวคิด องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงรูปแบบการให้บริการใหม่ๆที่สอดคล้อง และทันต่อความต้องการของประชาชน/ผู้รับบริการ นวัตกรรมการบริหาร/องค์กร (Administrative and Organizational Innovation) การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานใหม่ (New Process) รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน หรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ ที่ส่งผลต่อระบบการทำงานขององค์กร

50300100/50300100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : จัดทำหลักฐานแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ตามแบบฟอร์มหมายเลข 5 และหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานสามารถผลิตนวัตกรรมได้จริง และมีการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ และดำเนินการตามเกณฑ์ครบถ้วนร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนผู้มารับบริการยังไม่ทราบระบบการบริหารจัดการที่จอดรถตามโครงการที่จอดรถอัจฉริยะ ทำให้มียอดการใช้งานน้อย 2.ประชาชนไม่มีโทรศัพท์ Smart Phone หรือไม่มีอินเตอร์เน็ต 3.ประชาชนลืมสแกน Check-in เข้าใช้บริการหรือลืม Check-out

** อุปสรรคของโครงการ :ควรมีการวิเคราะห์ผลเป็นประจำทุกเดือนและนำเข้าที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารที่จอดรถของสำนักงานเขตบางคอแหลมให้ดียิ่งขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 2,811 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-26)

80.00

26/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน โดยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 - กรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้นจำนวน 2,659 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-25)

70.00

25/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนมิถุนายน มีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 2,338 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-25)

60.00

25/05/2564 : ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนพฤษภาคม มีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 1,442 ราย และมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มการให้บริการจองที่จอดรถออนไลน์จำนวน 2 ช่อง ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-23)

55.00

23/04/2564 : ดำเนินการตามโครงการและมีการเก็บสถิติผู้เข้าใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน โดยเดือนเมษายนมีผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 1,672 ราย และมีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมเพิ่มการให้บริการจองที่จอดรถออนไลน์จำนวน 2 ช่อง ซึ่งขณะนี้มีประชาชนให้ความสนใจและเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-25)

50.00

25/03/2564 : อยู่ระหว่างการพัฒนานวัตกรรม จัดเก็บสถิติในแต่ละเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : ปรับแก้ไขโครงการตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ และดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งข้อมูลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ก. ดังนี้ 1. แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 1 ) จำนวน 21 ชุด 2. แบบสรุปผลการคัดเลือกความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด 3. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 45/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 4. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 46/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 5. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 47/2563 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 6. รายงานการประชุมผู้บริหารเขตบางคอแหลม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด 7. คำสั่งสำนักงานเขตบางคอแหลม ที่ 238/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ด้านวิชาการ, SMART TEAM) 8. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 ชุด 9. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 3/2563 จำนวน 1 ชุด 10. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 4/2563 จำนวน 1 ชุด 11. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 5/2563 จำนวน 1 ชุด 12. รายงานการประชุมคณะทำงาน SMART TEAM ครั้งที่ 6/2563 จำนวน 1 ชุด 13. โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 3)จำนวน 1 ชุด 14. แบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (แบบฟอร์ม 4) จำนวน 1 ชุด 15. วิดีโอการนำเสนอโครงการ จำนวน 1 แผ่น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : ประชุมคัดเลือกโครงการที่แต่ละฝ่ายเสนอ ฝ่ายละ 2 โครงการ เพื่อเลือกโครงการสำหรับใช้ประกอบตัวชี้วัดของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างรอรายละเอียดการส่งข้อมูลจากสำนักงาน ก.ก. และขณะนี้สำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประชุมหารือเพื่อให้แต่ละฝ่ายเสนอโครงการนวัตกรรมที่นำมาแก้ไขปัญหาในการบริการ เพื่อเสนอโครงการให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการแจ้งรายละเอียดจากสำนักงาน ก.ก. โดยสำนักงานเขตบางคอแหลมได้ประชุมหารือในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3398

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3398

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1053

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **