ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50320000-3062

สำนักงานเขตราชเทวี : (2561)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

บุ๋ม #6757

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำรวจ จัดเก็บข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการวางผังเมือง

50320200/50320200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม

เป้าหมายของโครงการ

รายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2018-09-19)

100.00

19/9/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-08-08)

60.00

8/8/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนี้ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 2 ราย ดังนี้ ลำดับที่ 1 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ แบบยผ.4 ใบรับหนังสือแจ้งการก่อสร้าง เลขที่ 33/2560 - โฉนดเลขที่ 3190, 3191, 3192, 3193, 3195, 3196, 3197, 187656, 154682, 3188, 3189 - วันที่ขออนุญาต 4 พฤษภาคม 2561 - กำหนดบ้านเลขที่ 1515 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 22/2561 ลว.11 .ค. 2561 - หมายเหตุ อาคารสำนักงานนิติบุคคล ตึกเดี่ยว ลำดับที่ 2 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ แบบ อ.1 เลขที่ ต รว. 78/2559, ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบ อ.1 (ดัดแปลงอาคาร) เลขที่ รว. 92/2560 - โฉนดเลขที่ 4951 - วันที่ขออนุญาต 28 พฤศจิกายน 2559 / 3 พฤศจิกายน 2560 - กำหนดบ้านเลขที่ 68 ซอยวัฒนวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 23/2561 ลว.13 .ค. 2561 - หมายเหตุ โรงแรม ค.ส.ล. 5 ชั้น (56 ห้อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-07-24)

60.00

24/7/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดังนี้ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1 ราย ดังนี้ - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ รว.2/2561 - โฉนดเลขที่ 1218, 1219 - วันที่ขออนุญาต 8 มกราคม 2561 - กำหนดบ้านเลขที่ 567 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 19/2561 ลว.14 มิ.ย.2561 - หมายเหตุ - ค.ส.ล. 3 ชั้น (เป็นสำนักงาน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-06-14)

60.00

14/6/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5 ราย ดังนี้ ลำดับที่ 1 - ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ - ตรว.22/2560, ใบอนุญาตเดิม เลขที่ 21/2559 - โฉนดเลขที่ 3071 - วันที่ขออนุญาต - 25 มีนาคม 2559 - กำหนดบ้านเลขที่ - 668 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 12/2561 ลว. 2 พ.ค.2561 - หมายเหตุ - ค.ล.ส. 5 ชั้น 55 ห้อง (โรงแรม) ลำดับที่ 2 - ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ - ตรว. 96/2560 - โฉนดเลขที่ 485 - วันที่ขออนุญาต - 4 ธันวาคม 2560 - กำหนดบ้านเลขที่ - 96/3 ตรอก รร.เพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 13/2561 ลว. 4 พ.ค. 2561 - หมายเหตุ ค.ล.ส. 3 ชั้น (ที่อยู่อาศัย) ลำดับที่ 3 - ใบอนุญาตก่อสร้าง - แบบ อ.1 เลขที่ รว. 37/2560 - โฉนดเลขที่ 2814, 2815, 2816, 2817, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 5711, 5712 - วันที่ขออนุญาต - 21 เมษายน 2560 - กำหนดบ้านเลขที่ - 106/18, 106/19 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 14/2561 ลว. 15 พ.ค.2561 - หมายเหตุ ค.ล.ส. 8 ชั้น 48 ห้อง (โรงแรม), ค.ล.ส. 8 ชั้น 56 ห้อง (โรงแรม) ลำดับที่ 4 - ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบ อ.1 เลขที่ รว. 41/2560 - โฉนดเลขที่ 914 - วันที่ขออนุญาต 26 เมษายน 2560 - กำหนดบ้านเลขที่ 111 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 16/2561 ลว. 22 พ.ค. 2561 - หมายเหตุ ค.ล.ส. 5 ชั้น 52 ก้อง (โรงแรม) ลำดับที่ 5 - ใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ รว. 80/2559 - โฉนดเลขที่ 3051, 3053 - วันที่ขออนุญาต 1 ธันวาคม 2559 - กำหนดบ้านเลขที่ 539 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 17/2561 ลว. 31 พ.ค.2561 - หมายเหตุ ค.ล.ส. 21 ชั้น (ที่อยู่อาศัย)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-05-30)

60.00

30/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานประจำเดือนเมษายน 2561 ดังนี้ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน 2561 จำนวน 1 ราย ดังนี้ - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ - ตรว.27/2560, ใบอนุญาตเดิม เลขที่ รว.20/2559 - โฉนดเลขที่ 3600 - วันที่ขออนุญาต - 21 มีนาคม 2560 - กำหนดบ้านเลขที่ - 21/17 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 11/2561 ลว. 24 เม.ย.2561 - หมายเหตุ - ค.ส.ล. 4 ชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-04-30)

60.00

30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานเป็นประจำทุกเดือน โดยรายงานประจำเดือนมีนาคม 2561 ดังนี้ รายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2561 จำนวน 3 ราย ดังนี้ ลำดับที่ 1 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ - แบบ ยผ. เลขที่ 2/2559 - โฉนดเลขที่ 533,31,39, 31593 - วันที่ขออนุญาต - 16 ธันวาคม 2559 - กำหนดบ้านเลขที่ - 364, 364/1-172 ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 5/2561 ลว. 14 มี.ค.2561 - หมายเหตุ - อาคารชุดอยู่อาศัย 171 ห้อง / สำนักงาน 1 ห้อง / นิติบุคคล 1 ห้อง // รวม 173 ห้อง ลำดับที่ 2 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ - แบบ อ.6 เลขที่ รว. 19/2560 ตามใบอนุญาต เลขที่ รว.46/2558, ใบอนุญาต ตรว.ที่ 42/2559 และใบอนุญาต เลขที่ ตรว. 558/2560 - โฉนดเลขที่ 1750, 631 - วันที่ขออนุญาต - 11 มิถุนายน 2558 / 13 มิถุนายน 2559 - กำหนดบ้านเลขที่ - 89 ซอยรับฎภัณฑ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 8/2561 ลว. 20 มี.ค. 2561 - หมายเหตุ - รื้อถอนอาคารเดิม ก่อสร้างอาคารใหม่ ขอใช้เลขที่บ้านเดิม ลำดับที่ 3 - ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ - แบบ ยผ. เลขที่ 105/2558 - โฉนดเลขที่ 1004, 1234 - วันที่ขออนุญาต - 27 ตุลาคม 2558 - กำหนดบ้านเลขที่ - 598, 398/1-231 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร - คำขอเลขที่ 9/2561 ลว. 29 ม.ค.2561 - หมายเหตุ - อาคารชุดอยู่อาศัย 231 ห้อง // นิติบุคคล 1 ห้อง // รวม 232 ห้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-03-31)

60.00

31/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2018-02-28)

60.00

28/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-01-31)

10.00

31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-12-31)

10.00

31/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-11-30)

10.00

30/11/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2017-10-31)

10.00

31/10/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3062

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3062

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0700

ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อมูลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักงานเขต ได้รับการสำรวจ จัดเก็บและจัดทำระบบฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **