ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50330000-3148

สำนักงานเขตคลองเตย : (2564)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

นายอนันตชัย แสงขาว โทร 5024

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก R3 รวมถึงส่งเสริมการลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดให้บรรลุเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการฯ เพื่อสนับสนุนในการรณรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนมีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ประหยัดงบประมาณการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร

50330600/50330600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสงเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ ณ แหล่งกำเนิด เช่น มูลฝอยเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ โดยนำมาใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยอินทรีย์ที่กรุงเทพมหานครต้องจัดเก็บและกำจัด 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครและประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ส่งเสริม และจัดกิจกรรมให้มีการนำมูลฝอยอินทรีย์มาใช้ประโยชน์ด้วยการหมักปุ๋ย การทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาเอนกประสงค์ หรือนำไปเป็นอาหารสัตว์ โดยเป็นการดำเนินการของสำนักงานเขตหรือส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-31)

90.00

31/08/2564 :1. ลงพื้นที่เพื่ออบรมสาธิตให้ความรู้แก่ประชาชน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนล๊อค 4 - 5 -6 และชุมชนวัดคลองเตย 3 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ และการแปรรูปขยะอินทรีย์จากแหล่งกำเนิดได้ปริมาณ 2,911.22 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : 1. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื้่อให้ความรู้กับประชาชน จำนวน 1 แห่ง ชุมชนวัดคลองเตยใน 2 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 2,841.70 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-30)

70.00

30/06/2564 : 1. ปรับแผนการลงพื้นที่เพื่ออบรมสาธิตให้ความรู้แก่ประชาชนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุุนายน 2564 เป็นเดือนกันยายน 2564 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 3,119.77 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ 12 ครั้ง/ปี ซึ่งตามแผนได้กำหนดไว้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-31)

65.00

31/05/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปขยะอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 3,094.71 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจะมีการการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-30)

60.00

30/04/2564 : 1. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชน 2 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนริมคลองพระโขนง ชุมชนน้องใหม่ 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้ปริมาณ 2,983.65 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-03-31)

30.00

31/03/2564 : 1.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้กับประชาชนจำนวน 2 ครั้ง ได้แก่ ชุมชนวัดคลองเตยใน 1 และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 2,953.982 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-27)

25.00

27/02/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 2,773.29 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-30)

20.00

30/01/2564 : ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ ได้ปริมาณ 2,710 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-30)

15.00

30/12/2563 : 1. ได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว เจ้าหน้าที่ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ น้ำยาอเนกประสงค์ เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน และเพื่อใช้ในการจัดอบรมสาธิตการดำเนินการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ 2. ดำเนินการคัดแยกมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดและการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ - ตุลาคม 2563 ปริมาณ 2,677.693 ตัน - พฤศจิกายน 2563 ปริมาณ 2,686.59 ตัน - ธันวาคม 2563 ปริมาณ 2,677.673 ตัน -

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและแผนการใช้งบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวดซื้อวัสดุ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ส่งเสริมความรู้และสร้างการมีส่วนร่วม
:60%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50330000-3148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50330000-3148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5033-0795

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 93.41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
43.88

0 / 0
3
93.41

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **