ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50340000-3549

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววาสนา ทองนวล โทร.6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ในฐานะหน่วยงานระดับปฏิบัติ มีภาระหน้าที่โดยตรงในการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและจิตใจ โดยมีแกนนำชุมชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชุมชนเป็นตัวแทนในการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งสำนักงานเขตประเวศมีชุมชนอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 44 ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างคล่องตัว เกิดการพัฒนากลุ่มในลักษณะองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเอื้อต่อการพัฒนาชุมชนและสังคม

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนสามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้ทุกด้านของการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนในพื้นที่เขตประเวศที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร จำนวน 44 ชุมชนดังนี้ 1. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง จำนวน 28 ชุมชน 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 – 500 หลัง จำนวน 13 ชุมชน 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 ขึ้นไป จำนวน 3 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 :- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ยอดเงิน 190,000.-บาท จำนวน 32 ชุมชน และเดือนกันยายน 2564 ยอดเงิน 177,200.-บาท จำนวน 30 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-24)

95.00

24/08/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ยอดเงิน 165,000.-บาท จำนวน 28 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-23)

90.00

23/07/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ยอดเงิน 172,500.-บาท จำนวน 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-06-24)

85.00

24/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ยอดเงิน 190,935.-บาท จำนวน 33 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-05-24)

80.00

24/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนประจำเดือนเมษายน 2564 ยอดเงิน 148,208.-บาท จำนวน 25 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-28)

70.00

28/04/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมีนาคม 2564 ยอดเงิน 148,208.- บาท จำนวน 25 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยอดเงิน 169,068.- บาท จำนวน 29 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนมกราคม 2564 ยอดเงิน 138,755.- บาท จำนวน 23 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2563 ยอดเงิน 145,470.- บาท จำนวน 24 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ยอดเงิน 175,910 บาท จำนวน 28 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 :- ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำเดือนตุลาคม 2563 ยอดเงิน 172,705 บาท จำนวน 28 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ขออนุม้ติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ รายละเอียดค่าใช้จ่ายและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ชุมชนจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินเสนอต่อผู้อำนวยการเขตเป็นประจำทุกเดือน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและขออนุมัติจ่ายเงิน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานประเมินผลการดำเนินงานแล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3549

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3549

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-938

ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนและจัดกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 71.11

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
63.64

100 / 100
2
65.91

95 / 100
3
73.33

95 / 100
4
71.11

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **