ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50340000-3552

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านหนี้สินของประชาชนในพื้นที่เขต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สินขึ้น

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตเห็นความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาสภาวะทางการเงินของตนเองและครอบครัว 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการสร้างวินัยในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวต่อไป 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการบริหารจัดการหนี้สิน จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อเป็นการเผยแผ่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน 2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตเห็นความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือน สำหรับนำไปใช้ในการศึกษาสภาวะทางการเงินของตนเองและครอบครัว 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการสร้างวินัยในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเอง เพื่อนำสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวต่อไป 4. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการบริหารจัดการหนี้สิน จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-24)

100.00

24/05/2564 : ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการแล้ว - รายงานผู้บริหารทราบผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-28)

80.00

28/04/2564 : - จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริหารเงินออมและหนี้สิน - วันที่ 3 เม.ย.64 ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 6 - วันที่ 4 เม.ย.64 ณ ชุมชนดอกไม้ - วันที่ 10 เม.ย.64 ณ ชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน - วันที่ 11เม.ย.64 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบังหลวงจำกัด - วันที่ 17 เม.ย.64 ณ ชุมชนกระทุ่มแจ้พัฒนา - วันที่ 18 เม.ย.64 ชุมชนเทพรักษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริหารเงินออมและหนี้สิน - วันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนมิตรภาพซอย 6 - วันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนเทพรักษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 - ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-28)

30.00

28/01/2564 : - ขออนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 - จัดทำแผนการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : - สำรวจความต้องการของชุมชน สถานศึกษา ในพื้นที่เขตประเวศ และประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 :- จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ขออนุม้ติโครงการและจัดเตรียมเอกสารเพื่อขออนุม้ติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้บริการและนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินงานตามโครงการ
:15%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดทำกิจกรรมตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3552

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3552

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-935

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

95 / 100
3
90.00

95 / 100
4
100.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **