ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50340000-3558

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวณิชชิศา ทองจีน โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญของการเจริญเติบโต และพัฒนาการเรียนรู้ จึงมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ในด้านจัดหาอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก อาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสำหรับเด็ก รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน ปัจจุบันสำนักงานเขตประเวศมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 9 แห่ง ทำหน้าที่ดูแลรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีอายุ ตั้งแต่ 2 - 6 ปี โดยดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็ก ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สำนักงานเขตประเวศ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตประเวศให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐาน และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 2. เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย ในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 3. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเข้าจำนวน 9 แห่ง ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-01-28)

100.00

28/01/2564 : - ส่งมอบวัสดุให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนทั้ง 9 ศูนย์ - รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-12-29)

90.00

29/12/2563 : ประชุมหัวหน้าศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสำรวจพัฒนาการเด็กตามแบบฟอร์มที่สำนักพัฒนาสังคมกำหนด และ จัดสรรและส่งมอบวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-11-30)

80.00

30/11/2563 : จัดประชุมหัวหน้าศูนย์ฯ เพื่อกำหนดแผนการดำเนินการ - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการให้กับศูนย์พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน 9 ศูนย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 : ขออนุม้ติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามแผน
:20%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามและประเมินผล
:20%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2021-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-06-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3558

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3558

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-931

ตัวชี้วัด : 1. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย 2. ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย ล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 85

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
0.00

95 / 50
4
0.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **