ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชน : 50340000-3559

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวหรินรัตน์ ส่อนนารา โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้สามารถฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจครัวเรือน และการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว เชิงวิถีชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร สถานที่ท่องเที่ยว และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนแก่ประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายการท่องเที่ยว ภาคประชาชน และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู การท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้าชุมชน จำนวน 2 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-24)

100.00

24/08/2564 : ทำความสะอาดบริเวณท่าน้ำและลานวัดกระทุ่มเสือปลา และเรือเอี้ยมจุ๊น ปรับปรุงสถานที่บริเวณท่าน้ำ - 20 มิ.ย.2564 นักท่องเที่ยวจากรามคำแหงหัวหมากมาท่องเที่ยวแบมะฟาร์ม (ชุมชนบ้านม้า) - 10 ก.ค. 2564 คณะนักท่องเที่ยวชมวิถีชุมชนแบบ new normal ชมสวนผักชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ สะพานไม้ 100 ปี บ้านเจียระไนพลอย กลุ่มโอทอปผ้าปักสุนิสา และแบมะฟาร์ม (ชุมชนบ้านม้า) - 11 ก.ค.2564 นักท่องเที่ยวล่องเรือจากชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือไปยังแบมะฟาร์ม ตามโครงการสลากสรรสร้าง ปั้นชุมชนสร้างสรรค์ - 2 ส.ค.2564 นักท่องเที่ยวล่องเรือจากชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือไปยังแบมะฟาร์ม(ชุมชนบ้านม้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2021-07-23)

96.00

23/07/2564 : พานักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวที่ชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ เยี่ยมชมสะพานไม้ร้อยปี สุนิสาผ้าปัก บ้านเจียระไนพลอย ชมแปลงสาธิตการเกษตรพืชผักอินทรีย์ของชุมชน นักท่องเที่ยวล่องเรือไปที่แบมะฟาร์มชมการรีดนมแพะ ผลิตภัณฑ์จากนมแพะ ไอศกรีมนมแพะ ขนมปังนมแพะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-06-24)

95.00

24/06/2564 : ซ่อมแซม ทาสี ทางขึ้น-ลง ท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำ พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัด การประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-05-24)

90.00

24/05/2564 : สำรวจพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมคลองประเวศบุรีรมย์และวัดกระทุ่มเสือปลาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-04-28)

80.00

28/04/2564 : - กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เม.ย.64 ณ ลานกีฬาและสวนสุขภาพประเวศ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดง ถ่ายทอดภูมิปัญญา ประกวดภาพถ่าย ประกวดส้มตำลีลาสามัคคีชุมชน - กิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เม.ย.64 เส้นทางป่าในกรุง วงเวียนพระโพธิสัตว์กวนอิม วงเวียนพระพรหม วงเวียนจตุคามรามเทพ สวนหลวง ร.9 และบึงรับน้ำหนองบอน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : - กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สวนสุขภาพและลานกีฬาประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน - จัดกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศ ตามเส้นทางจากวัดกระทุ่มเสือปลา วัดคุณแม่จันทร์ บ้านเจียไนพลอย บ้านสุณิสา งานปักฉลุ สวนผักชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ แบมะฟาร์ม สะพานไม้ร้อยปี และมัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ (สุเหร่าบ้านทางควาย) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 300 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : จัดกิจกรรมแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์และจำหน่ายสินค้าชุมชน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-22)

10.00

22/10/2563 :จัดเดรียมข้อมูลเพื่อทำแผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์การกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2021-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3559

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3559

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-930

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
0.00

95 / 100
3
2.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **