ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนเก็บกำจัดผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศ จำนวนคลองในความรับผิดชอบ 16 คลอง : 50340000-3560

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชูเกียรติ เชิดโฉม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศมีพื้นที่ประมาณ 52.49 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 3 แขวง ได้แก่ แขวงประเวศ แขวงดอกไม้ แขวงหนองบอน มีลักษณะผสมผสานระหว่างเขตชั้นในและเขตชั้นนอก พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันพื้นที่ทางการเกษตรลดลง เนื่องจากการขยายตัวทางด้านที่อยู่อาศัยและการพานิชย์ พื้นที่เขตประเวศถูกแบ่งให้เป็นพื้นที่รับน้ำเนื่องจากในพื้นที่มีคู คลองสาธารณะจำนวนมาก ทุกปีจะมีน้ำหลากมาทิศตะวันออก ทุกปีจะมีน้ำในพื้นที่รับน้ำสูงประมาณ 0.20-0.50 ม. แต่ในปัจจุบันสภาพพื้นที่ว่างเป็นที่รับน้ำเพื่อระบายน้ำออกได้ถูกถมให้สูงขึ้น ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม จึงจำเป็นต้องกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่ือเตรียมการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 2. เพื่อบรรเทาควาามเดือดร้อนต่อความเสียหายของทรัพย์สินของทางราชการและของประชาชน 3. เพื่อกำหนดแผนงานและหน้าที่่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ชััดเจน เพื่อผลในการปฏบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 4. เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. ลอกท่อระบายน้ำโดยไม่ใช้แรงงานเจ้าหน้าที่เขต และจ้างเหมาตามซอยให้เขตรับผิดชอบให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี 2. กำหนดวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในบริเวณจุดอ่อนที่มีน้ำท่วมเป็นประจำให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กำลังของเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกล 3. เปิดทางน้ำไหล คู คลอง ลำราง ในความรับผิดชอบโดยใช้เครื่องจักรและกำลังคนเจ้าหน้าที่เขต โดยดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบของทางเจ้าหน้าที่เขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืช รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดคลองทั้ง 16 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-30)

100.00

30/08/2564 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวา แล้วเสร็จตาแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-07-30)

100.00

30/07/2564 : ดูแลรักษาทำความสะอาดคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-06-29)

100.00

29/06/2564 : ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืช ทั้ง 16 คลอง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-31)

100.00

31/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-29)

100.00

29/04/2564 : ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชในคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-30)

80.00

30/03/2564 :ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-02-25)

70.00

25/02/2564 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-01-29)

65.00

29/01/2564 : เก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 คลอง ได้แก่ คลองตาสาด , คลองแยกคลองอาจารย์พร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-12-30)

50.00

30/12/2563 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวา จำนวน 4 คลอง ได้แก่ คลองตาช้าง , คลองตาเปีย , คลองนา , คลองมอญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวา จำนวน 3 คลอง ได้แก่ คลองกระทุ่มแจ้ , คลองขวาง , คลองขุนสกล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... สำรวจคูคลอง , ขออนุมัติแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการรายเดือน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3560

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3560

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0931

ตัวชี้วัด : ความสามารถในการระบายน้ำจากถนนสายหลักที่มีปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกและน้ำหลาก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **