ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9 : 50340000-3564

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศิริพจน์ วงษ์ถนอม โทร.6363

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามการขยายตัวตามผังเมืองรวม ต้องได้รับการตรวจสอบ ติดตามและควบคุม โดยการนำระบบภูมิสารสนเทศบนเครือข่ายมาใช้ เพื่อให้ข้อมูลการกำหนดเลขที่บ้านและเลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

50340200/50340200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติ ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีอยู่กับข้อมูลทางระบบงานทะเบียนราษฎรในส่วนของการกำหนดบ้านเลขที่และ เลขรหัสประจำบ้าน ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ 2. เพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถตรวจสอบและนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9 ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-25)

100.00

25/09/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกันยายน 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 39 คำร้อง รวม 439 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 439 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-26)

90.00

26/08/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 28 คำร้อง รวม 99 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 99 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรวบรวมรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-06)

80.00

06/08/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกรกฎาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 24 คำร้อง รวม 42 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 42 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.00 (2021-06-28)

73.00

28/06/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 69 คำร้อง รวม 342 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 342 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-26)

65.00

26/05/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 195 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 195 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-28)

58.00

28/04/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนเมษายน ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 38 คำร้อง รวม 283 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 283 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-28)

50.00

28/03/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนมีนาคม 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 34 คำร้อง รวม 83 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 83 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-26)

45.00

26/02/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 32 คำร้อง รวม 113 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 113 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-01-26)

35.00

26/01/2564 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน มกราคม 2564 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 29 คำร้อง รวม 117 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 117 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 46 คำร้อง รวม 218 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 218 จุด คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : จัดทำโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้าน จำนวน 31 คำร้อง รวม 318 หลัง และจุดที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 318 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 และจะมีการรวบรวมข้อมูลรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามแบบคำร้อง ท.ร.9 ,จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่การออกเลขรหัสประจำบ้าน ตามคำสั่งฝ่ายทะเบียนที่ 1/2563 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการรออกเลขรหัสประจำบ้าน ซึ่งเดือนตุลาคม 2563 มีประชาชนมายื่นคำร้องขอเลขที่บ้านและรหัสประจำบ้าน จำนวน 33 คำร้อง รวม 179 หลัง และมีจุดที่ลงตำแหน่งอาคารฯ จำนวน 179 จุด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามรายงานสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง หนังสือเลขที่ กท 7302/8184 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูลเตรียมเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินงานตามโครงการออกรหัสเลขประจำบ้านตามจุดแสดงตำแหน่งอาคาร
:85%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลผู้บริหารเขตทราบ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3564

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3564

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0935

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
100.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **