ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการคัดแยก และรวบรวมมูลฝอยอันตราย และมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ : 50340000-3566

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจิรา ชูรุด / โทร. 6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยอันตรายหากไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการย่อมส่งผลกระทบทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายจากบ้านเรือน ซึ่งจัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์เนื่องจากขยะอันตรายมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกสาร ตะกั่ว(Pb) ปรอท(Hg) แคดเมี่ยม(Cd) แมงกานีส(Mn)ฯ ซึ่งหากขยะอันตรายถูกทิ้งปะปนในสิ่งแวดล้อม โดยมิได้มีการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะพิษของโลหะหนักในขยะอันตรายจะถูกสะสมอยู่ในดิน แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินและย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายมนุษย์โดยผ่านทางกระบวนการห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) หากมนุษย์รับเอาสารพิษดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องสารพิษในขยะอันตรายจะถูกสะสมในร่างกายและทำให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาท และระบบกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพได้ ขยะอันตรายจากครัวเรือนที่พบมาก ได้แก่ หลอดนีออน, แบตเตอรี, ถ่านไฟฉาย, กระป๋องสเปรย์,กระป๋องสี, ยารักษาโรค และเครื่องสำอางหมดอายุ, ภาชนะบรรจุน้ำยาฆ่าแมลง, น้ำยาทำความสะอาดสุขภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และซากผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิค สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นในความสำคัญและปัญหามลพิษจากขยะอันตรายในครัวเรือน จึงได้กำหนดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตราย ออจกจากมูลฝอยทั่วไปและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อลดปัญหาปนเปื้อนและก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครในด้านมหานครปลอดภัยการจัดการมูลฝอยที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลัก 1A3Rs

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสร้างวินัยและร่วมมือการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนหมู่บ้าน ชุมชน สถานประกอบการ สถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและเอกชนห้างสรรพสินค้าหรืออาคารสำนักงาน 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อลดปริมาณของเสียอันตรายหรือขยะพิษออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.เพื่อความสะดวกในการรวบรวมและการนำส่งไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

เป้าหมายของโครงการ

1.ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิด เพิ่มขึ้นร้อยละ 15โดยคิดจากร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 2.โรงเรียนของกรุงเทพมหานคร ในสังกัด โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเอกชน สถานที่ราชการและเอกชนในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้า บริษัท เจ้าของอาคารบ้านเรือน สถานบริการปั๊มน้ำมัน รวมทั้งชุมชนต่าง ๆสามารถคัดแยกขยะมูลอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไปอย่างถูกวิธี เพื่อรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขตทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือนหรือทุกวันอาทิตย์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-29)

100.00

29/08/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านเดอะเมทโทร หมู่บ้านเดอะคอนเนค 33 หมู่บ้านเดอะคอนเนค 34 4.ประชุมเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยทางเรือ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนริมคลองคัดแยกขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ออกจากมูลฝอยทั่วไป 5.สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกัน เช่น น้ำยาฆ่าเชื้อ ถุงมือ หน้ากาก แว่นตา ชุดกันฝน กระบอกฉีด และถังพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่ผู้จัดเก็บขยะอันตราย รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บได้ประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 1,280 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-29)

80.00

29/07/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้าน สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านบารเมษฐ หมู่บ้านพงษ์นิมิต หมู่บ้านกัลปพฤษ์ 4.สนับสนุนอุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยได้สนับสนุนเสื้อและกางเกง ถุงถือ ให้เจ้าหน้าที่ชุดจัดเก็บขยะอันตราย 5.สนับสนุนอุปกรณ์ถังขยะอันตรายและขยะติดเชื้อให้กับบริษัท พรีเมียร์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านเศรษฐสิริ พัฒนาการ หมู่บ้านเดอะชิตี้ 4.สนับสนุนอุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยได้สนับสนุนเสื้อและกางเกง ถุงถือ ให้เจ้าหน้าที่ชุดจัดเก็บขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาลบริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านกลางเมือง 4.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจกับหมู่บ้านเดอะคอนเนค หมู่บ้านเศรษฐสิริ ชุมชนคลองมอญ ชุมชนโรงถ่าน ในการแยกทิ้งขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ 5. 5. สนับสนุนอุปกรณ์ ในการจัดเก็บขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ ได้แก่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว โดยได้สนับสนุนเสื้อและกางเกง ถุงถือ ให้เจ้าหน้าที่ชุดจัดเก็บขยะอันตราย รวมปริมาณมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 1,020 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านภัทรา หมู่บ้านเดอะเมทโท ถนนพัฒนาการ รวมปริมาณมูลฝอยอันตราย ประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 1,020 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.เชิญประชุมผู้ควบคุมเก็บขนมูลฝอย พขบ. คนงานเก็บขน และผู้ควบคุมกวาด เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย ชุมชนเปรมฤทัย 20 หมู่บ้านกลางเมืองพระราม 9 5.จัดกิจกรรมสาธิตการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่ว ไป ณ ชุมชนเปรมฤทัย 20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.เชิญประชุมผู้ควบคุมเก็บขนมูลฝอย พขบ. คนงานเก็บขน และผู้ควบคุมกวาด เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านพนาสนธิ์ หมู่บ้านดิเอ็กคลูชีฟ และหมู่บ้านราชพฤกษ์ รวมปริมาณมูลฝอยอันตราย 1,840 กิโลกรัม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.เชิญประชุมผู้ควบคุมเก็บขนมูลฝอย พขบ. คนงานเก็บขน และผู้ควบคุมกวาด เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.ประชาสัมพันธ์รณรงค์การนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะอันตราย หมู่บ้านเดอร์วิลล์ และหมู่บ้านแกรนด์วิลล์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-25)

25.00

25/12/2563 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้านฯ สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.เชิญประชุมผู้ควบคุมเก็บขนมูลฝอย พนักงานขับรถ และคนงานเก็บขน เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บขยะอันตราย ออกจากมูลฝอยทั่วไป 4.ประชาสัมพันธ์สาธิตการคัดแยกขยะอันตราย ให้กับ บริษัท สยามไดกิ้น เซลล์ จำกัด และสนับสนุนถังรองรับมูลฝอยอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :1.ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 2.ภาชนะรองรับมูลฝอยอันตรายมีไม่เพียงพอ 3.สำนักงานเขตไม่มีรถเก็บขยะอันตรายโดยเฉพาะ 4.ประชาชนไม่ทราบว่าขยะอันตราย มีอะไรบ้าง และต้องทิ้งอย่างไร 5.เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะอันตรายมีไม่เพียงพอ 6.ประธานชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการตั้งถังขยะอันตรายและประชาสัมพันธ์ 7.กฎหมายและบทลงโทษผู้ทิ้งขยะอันตราย ไม่มีบทลงโทษทำให้ประชาชนไม่เกรงกลัวและขาดจิตสำนึก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : 1.จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่เขตเขตประเวศ เช่น สถานประกอบการ โรงพยาบาล บริษัท วัด ตลาด โรงเรียน ห้างร้าน สถานีบริการน้ำมัน และเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการกับสำนักงานเขตประเวศ 2.ให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการคัดแยกขยะอันตรายออกจากมูลฝอยทั่วไป 3.เชิญประชุมผู้ควบคุมกวาด และผู้ควบคุมเก็บขนมูลฝอย เพื่อมอบนโยบายการจัดเก็บขยะอันรายและการประชาสัมพันธ์ 4.สนับสนุนป้ายประสัมพันธ์ และถังรองรับมูลฝอยอันตราย ให้กับโรงเรียนสุเหร่าทางควาย และชุมชนอ่อนนุช 19 ไร่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการและจัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงพื้นที่สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนตารางกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมครอบคลุมทั่วพื้นที่เขต
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เช่น เคาะประตูบ้านเสียงตามสายประชุมประธานชุมชน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดตั้งวางถังรองรับมูลฝอยอันตรายในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อรอการจัดเก็บจากสำนักงานเขต
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยเฉพาะอันตรายข้าจัดเก็บตามแผนที่กำหนดโดยแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอีกครั้งก่อนเข้าจัดเก็บหรืออาจเข้าจัดเก็บมูลฝอยอันตรายทุกวันอาทิตย์ และทุกวันที่1 หรือ 15 ของเดือน
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รวบรวมมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บนำส่ง ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบผลการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3566

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3566

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0938

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 30

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.14

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.27

100 / 100
2
17.55

90 / 100
3
25.30

90 / 100
4
35.14

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **