ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง สำนักงานเขตประเวศ : 50340000-3575

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายณัฐพงษ์ หม่อมกลาง โทร 023287149 ต่อ 6366

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เขตประเวศ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 52.50 ตารางกิโลเมตร โดยแบ่งเป็น 3 แขวง ประกอบด้วยแขวงประเวศ แขวงหนองบอน และแขวงดอกไม้ มีคลองสาธารณะในความรับผิดชอบของสำนักงานเขต จำนวน 16 แห่ง และในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ จำนวน 19 คลอง ภายในคลองมักประสบปัญหาวัชพืช และผักตบชวาซึ่งเป็นพืชที่โตเร็ว สามารถอยู่ได้ทั้งน้ำนิ่งและน้ำไหล เมื่อมีจำนวนมากจะขวางทางน้ำไหล และอุดตันท่อระบายน้ำ เป็นอุปสรรคในการจัดการเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ ดังนั้น การควบคุมและการจัดเก็บผักตบชวาจึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนและต่อเนื่อง สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการควบคุมและการจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในคลองของพื้นที่เขต เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตประเวศขึ้น

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.1 เพื่อจัดเก็บวัชพืช ผักตบชวาในคลองในพื้นที่ ๒.2 เพื่อลดปัญหาการขวางทางเดินน้ำ และการอุดตันของท่อระบายน้ำ 2.3 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองให้สวยงาม เป็นระเบียบ

เป้าหมายของโครงการ

1. คลองในพื้นที่มีประสิทธิภาพในการระบายน้ำ 2. คลองในพื้นที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นระเบียบ 3. คลองในพื้นที่มีความสะอาด คลองตาช้าง ระยะทาง 1,650 เมตร (เริ่มจากคลองหนองบอนถึงคลองเคล็ด) คลองขุนสกล ระยะทาง 650 เมตร (เริ่มจากคลองตาสาดถึงสุดระยะที่กำหนด) คลองอ้ายสลุด ระยะทาง 1,550 เมตร (เริ่มจากคลองอาจารย์พรถึงคลองสลุด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองทั้ง 3 คลองแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-30)

80.00

30/08/2564 : ดำเนินการดูแลรักษาสภาพคลองทั้ง 3 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-30)

75.00

30/07/2564 : ทำความสะอาดคูคลอง ทั้ง 3คลอง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : ดำเนินการเก็บผักตบชวา และวัชพืช รักษาสภาพคลอง ทั้ง 3 คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-31)

70.00

31/05/2564 : ดำเนินการเก็บกำจัดผักตบชวาและวัชพืช คลองตาช้าง คลองขุนสกล คลองอ้ายสลุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-04-29)

70.00

29/04/2564 : ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : เก็บผักตบชวาและวัชพืช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2021-02-25)

41.00

25/02/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ดำเนินการทำความสะอาดคลองตาช้าง คลองขุนสากล ดูแลปรับภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บผักตบชวาและวัชพืช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

ดำเนินการทำความสะอาดคลองตาช้าง ดูแลปรับภูมิทัศน์ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-27)

20.00

27/11/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-29)

10.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ /เสนอโครงกาาร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการรายเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3575

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3575

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0937

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง ตามแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

85 / 100
4
100.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **