ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50340000-3577

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาววิภาพักตร์ นภัสกนกชัยพร โทร 023287149 ต่อ 6377

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์วิชาการเขตในแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมุ่งหวังที่จะให้ศูนย์วิชาการเป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานทัดเทียมกัน ศูนย์วิชาการเขตดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ อาศัยหลักการระดมพลังและศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาในสำนักงานเขตนั้นๆ สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลและอำนวยความสะดวกให้ ศูนย์วิชาการเขตได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยอาศัยหลักการกระจายอำนาจให้ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดบทบาทนโยบายและทิศทางในการพัฒนาตนเองได้ จากการติดตามผลและประเมินผลภาพรวมของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตพบว่า การดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายทั้งนี้เนื่องจากการขาดแคลนงบประมาณ ดำเนินการ สำนักการศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์วิชาการเขต การขาดแคลนบุคลากรประจำที่จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานและธุรการของศูนย์วิชาการเขต ทำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาต้องทำหน้าที่ธุรการด้วยส่งผลกระทบในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตประเวศเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพศูนย์วิชาการเขตประเวศเห็นควรพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขต เพื่อให้มีมาตรฐานทางการศึกษาที่สูงขึ้น โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานในรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร การจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการพัฒนาและมีการดำเนินกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

50340700/50340700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานของศูนย์วิชาการเขตให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ๒ เพื่อยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขตให้ได้รับการพัฒนาที่สูงขึ้น ๓ เพื่อให้สถานศึกษาของกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ๔ เพื่อให้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจบริบทของสถานศึกษาเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เป้าหมายของโครงการ

1 ด้านปริมาณ 1.1 ให้มีการพัฒนาบุคลากรหลักของศูนย์วิชาการเขตในลักษณะของการอบรมเพิ่มพูนทักษะและเทคนิคในการทำงาน 1.2 ให้คณะกรรมการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตมาร่วมกันวางแผนจัดทำแผนงาน/โครงการและรายงานต่อสำนักการศึกษา ประจำปีละ 1 ครั้ง 1.3 ให้มีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต 2. ด้านคุณภาพ 2.1 คณะกรรมการศูนย์วิชาการเขต สามารถดำเนินการพัฒนาการศึกษาของเขตให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพทางการศึกษา 2.2 สามารถยกระดับมาตรฐานของศูนย์วิชาการเขต ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเพื่อมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ จะได้ใกล้เคียงกัน 2.3 สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-09)

10.00

09/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-16)

90.00

16/08/2564 : อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-31)

85.00

อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :มีการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด19 ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวล้าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-28)

80.00

28/06/2564 : อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการเพื่อที่จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-21)

70.00

21/05/2564 : อยู่ระหว่างเตรียมการจัดการประชุม เพื่อหารือกำหนดวันเวลา และสถานที่ในการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างประชุมวางแผน เพื่อกำหนดการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : อยู่ระหว่างข้ันตอนรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-23)

40.00

2/23/2021 : อยู่ระหว่างข้ันตอนรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-18)

30.00

18/01/2564 : อยู่ระหว่างข้ันตอนรวบรวมข้อมูล และจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-22)

25.00

12/22/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสาร และวางแผนดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-30)

10.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..การศึกษาโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ /เสนอโครงกาาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการรายเดือน
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3577

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3577

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0928

ตัวชี้วัด : ร้อยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย (ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด 16 โรงเรียน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

80 / 100
3
75.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **