ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50340000-3582

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายอานนท์ งามสมบัติ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทยยังคงน่ากังวล การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของเมืองซึ่งส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ และความท้าทายในการที่จะอนุรักษ์และจัดสรรพื้นที่สีเขียวในเมือง ปัญหาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดสุนทรียภาพและความร่มรื่นแก่เมือง ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยังช่วยปรับปรุงระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองได้ นอกจากนี้ต้นไม้ยังทำหน้าที่เหมือนปอดของเมืองช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศรักษาสมดุลระหว่าง การใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตเมืองและพื้นที่ธรรมชาติตลอดจนช่วยให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบรวมทั้งการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองทั้งในด้านความร่มรื่นลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง และลดความตึงเครียดของสังคมเมือง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไม?เพียงพอ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด มลภาวะเป็นพิษ ขยะเกลื่อนเมือง น้ำเน่า อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก?ปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยกรองมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เพื่อช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายด้านพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างริมทางให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม ปลอดอาชญากรรม สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตประเวศให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ช่วยลดภาวะอากาศเป็นพิษ และภาวะโลกร้อน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 2. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ทางเท้าถนนอ่อนนุช 3. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ทางเท้าถนนสุขาภิบาล 2 4. ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว สวนพัฒนาภิรมย์ 5. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ที่ว่างริมทางถนนคู่ขนานกาญจนาภิเษก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-29)

100.00

29/08/2564 : ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนสุขาภิบาล 2 และดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ว่างริมทางถนนกาญจนาภิเษก 39 โดยปลูกต้นตีนเป็ดน้ำ จำนวน 200 ต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-28)

70.00

28/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และทางเท้าและเกาะกลางถนนอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-06-21)

50.00

21/06/2564 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแผนการดำเนินการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-28)

45.00

28/05/2564 : ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว เปิดซองสอบราคาและได้ตัวผู้ขายแล้ว อยู่ในขั้นตอนรายงานผลและขออนุมัติจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-05-27)

45.00

27/05/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-23)

40.00

23/04/2564 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูก ตามโครงการฯ และปรับพื้นที่เตรียมการปลูกต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-03-26)

35.00

26/03/2564 : ได้รับอนุมัติให้ปรับปรุงรายละเอียดโครงการ อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-24)

30.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตันไม้และวัสดุในการปลูก

** ปัญหาของโครงการ :บันทึกโครงการในระบบใหม่เนื่องจากโครงการเดิมเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-23)

20.00

/26/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการดำเนินการเสนอผู้อำนวยการเขตพิจารณา /25/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างเตรียมการขอจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการ /23/12/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ ประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ
:25%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์
:50%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:5%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3582

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3582

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-939

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

95 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

95 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **