ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50340000-7070

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

80

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ ข้างต้น โดยเฉพาะการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่นับวันจะถูกลบเลือนหายไปในที่สุด จึงได้จัดทำโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดผลงานและเป็นที่รวบรวมผลงานต่างๆ ของผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และคงอยู่ตลอดไป

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา และสืบทอดผลงานที่สร้างสรรค์ให้คงอยู่ตลอดไป 2. ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของภูมิปัญญาผู้สูงอายุกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและภูมิปัญญาผู้สูงอายุได้รับการคัดเลือกการแสดงผลงานในพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินงาน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 รับสมัครและคัดเลือกผลงานของผู้สูงอายุและรวบรวมสู่ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความสามารถตามประเภทสาขาเกษตรกรรม คหกรรม ศิลปกรรม สาธารณสุข ภาษา วรรณกรรม และอื่นๆ กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุที่ควรอนุรักษ์ ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 100 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-24)

80.00

24/08/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ - ทำหนังสือถึงฝ่ายการคลังเพื่อส่งคืนงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ให้ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 และมีคำสั่งยกระดับและขยายเวลาสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้และได้ทำหนังสือถึงฝ่ายการคลังขอส่งคืนงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-24)

75.00

24/06/2564 : การถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านต่างๆ ในกิจกรรมปั่นวันเดียวเที่ยวประเวศและโครงการส่งเสริมและสืบสาน ภูมิปัญญาด้านอาชีพเขตประเวศ เช่น การทำขนมอาซูรอ การแสดงนาเสป ลิเกเลียบ ลำตัด การแสดงรำวงย้อนยุค รำกลองยาว ชุดโจงกระเบนไทย (งานฝีมือ ภูมิปัญญาด้านสีย้อมผ้า) น้ำปั่นสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ชาชัก ไอศกรีมนมแพะแบมะฟาร์ม ชมรมบ้านเจียระไนพลอย ข้าวตู เมี่ยงคำ ขนมครกโบราณ นิทรรศการภาพถ่ายภูมิปัญญาวิถีชีวิต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-30)

60.00

30/03/2564 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 29 เมษายน 2564 - ประสานชมรมผู้สูงอายุขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : - ประสานชมรมผู้สูงอายุขอรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม - ขอความร่วมมือชมรมผู้สูงอายุคัดเลือกผลงานที่เป็นภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-28)

40.00

28/01/2564 : - เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-29)

30.00

29/12/2563 : - จัดประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-30)

20.00

30/11/2563 : - ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชุมหารือเตรียมการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-27)

10.00

27/10/2563 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดรูปแบบกิจกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานงานภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
:10%
เริ่มต้น :2020-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาผู้สูงอายุที่มีความเหมาะสม
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาที่ได้รับคัดเลือก
:20%
เริ่มต้น :2020-12-15 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-15 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2021-01-16 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-16 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-7070

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-7070

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-932

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการจดทะเบียนภูมิปัญญาและได้ทำงานถ่ายทอดภูมิปัญญา ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถสู่สังคม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

95 / 100
3
100.00

95 / 100
4
0.00

95 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **