ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50340000-7078

สำนักงานเขตประเวศ : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายอานนท์ งามสมบัติ / โทร.6375

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์พื้นที่สีเขียวเมืองในประเทศไทยยังคงน่ากังวล การเพิ่มขึ้นของประชากร การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวของเมืองซึ่งส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่สีเขียวตามธรรมชาติ และความท้าทายในการที่จะอนุรักษ์และจัดสรรพื้นที่สีเขียวในเมือง ปัญหาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมืองเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา และเป็นวิธีการปรับปรุงสมดุลของสภาพแวดล้อมในเขตเมือง เนื่องจากพื้นที่สีเขียวก่อให้เกิดสุนทรียภาพและความร่มรื่นแก่เมือง ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยังช่วยปรับปรุงระบบนิเวศและบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองได้ นอกจากนี้ต้นไม้ยังทำหน้าที่เหมือนปอดของเมืองช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ลดอุณหภูมิของบรรยากาศรักษาสมดุลระหว่าง การใช้พื้นที่ก่อสร้างในเขตเมืองและพื้นที่ธรรมชาติตลอดจนช่วยให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างมีระบบรวมทั้งการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมืองทั้งในด้านความร่มรื่นลดความแข็งกระด้างของสิ่งก่อสร้าง และลดความตึงเครียดของสังคมเมือง กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน ทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม ประชากร เป็นแหล่งงานที่ดึงดูดให้ผู้คนจากท้องถิ่นต่างๆ หลั่งไหลเข้ามาประกอบอาชีพ ปัญหาที่ตามมาคือ ความแออัดของที่อยู่อาศัย ประชากรหนาแน่น สาธารณูปโภค สาธารณูปการไมเพียงพอ อาชญากรรมเพิ่มขึ้น การจราจรติดขัด มลภาวะเป็นพิษ ขยะเกลื่อนเมือง น้ำเน่า อากาศเสีย เสียงดัง ฝุ่นละออง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้อาศัยในเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแกปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วยกรองมลพิษ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงให้คนเมือง จึงต้องมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง เพื่อช่วยให้ประชาชนคนเมืองมีทางเลือกในการพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้กำหนดนโยบายด้านพื้นที่สีเขียว โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่างริมทางให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงาม ปลอดอาชญากรรม สำนักงานเขตประเวศตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เขตประเวศให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50340600/50340600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ช่วยลดภาวะอากาศเป็นพิษ และภาวะโลกร้อน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-25)

10.00

25/01/2564 : ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวหัวข้อนี้ เนื่องจากหัวข้อนี้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง มีการรายงานในหัวข้อใหม่ซึ่งมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวหัวข้อนี้ เนื่องจากหัวข้อนี้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง มีการรายงานในหัวข้อใหม่ซึ่งมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดถูกต้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกการรายงานผลการดำเนินโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวหัวข้อนี้ เนื่องจากหัวข้อนี้มีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดไม่ถูกต้อง มีการรายงานในหัวข้อใหม่ซึ่งมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดถูกต้อง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างเตรียมการขอจัดซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่ และจัดทำแผนการปฏิบัติงานและรายละเอียดการดำเนินการเสนอผู้อำนวยการเขตพิจารณา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ ประมาณราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อต้นไม้และวัสดุ
:1%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ
:70%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการ
:9%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-7078

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-7078

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 754

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **