ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด : 50350000-3539

สำนักงานเขตบางพลัด : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจินดารัตน์ บุญพันธ์ โทร. 6158

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ตามที่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเนินงานของหน่วยงาน (Potential Base) นั้น สำนักงานเขตบางพลัดจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของสำนักงานเขตบางพลัด

50350100/50350100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนาเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร โดยสอดคล้องกับมาตรฐานและกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 2.2 เพื่อข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด

เป้าหมายของโครงการ

พัฒนาและการจัดการฐานข้อมูลโดยการนาเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้ ส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส่วนที่ 2 พัฒนาและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-26)

95.00

26/08/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 5 โดยเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัดต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐของกรุงเทพมหานคร (http://data.bangkok.go.th/) 2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/7657 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 5 การให้บริการหรือเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหรือหน่วยงานภายนอกด้วยระบบออนไลน์ และ/หรือมีการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-27)

85.00

27/07/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/6226 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลไฟส่องสว่าง ข้อมูลแหล่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-25)

80.00

25/06/2564 : 1. ส่งหนังสือที่ กท 7401/811 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมผลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ทำหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญ ส่งผลดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรม และหลักฐาน/เอกสาร 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-25)

70.00

25/05/2564 : 1. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลปลอดยาเสพติด ข้อมูลลานกีฬา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3. ส่งหนังสือที่ กท 7401/758 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรียน หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานปกครอง และหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 3 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงฐานข้อมูลตามรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว (ข้อมูลที่ปรับปรุง/เพิ่มเติมให้ใช้ตัวอักษรสีแดง) และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-20)

65.00

20/04/2564 : 1. ส่งเอกสารการดำเนินการขั้นตอนที่ 2 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามหนังสือที่ กท 7401/2944 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 2. นำเข้าข้อมูลในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 3. ดำเนินการขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เป็นปัจจุบัน เดือนละ 1 ครั้ง และพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือให้บริการในระบบการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ 5.2 เดือนละ 1 ครั้ง 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-25)

60.00

25/03/2564 : 1. รวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 จากทุกฝ่ายและจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ในภาพรวมของสำนักงานเขต 2. จัดทำพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามเอกสารหมายเลข 6 3. ส่งหนังสือถึงสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลส่งเอกสารการดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 ประกอบด้วย 1. คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และ 2. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 4. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-24)

50.00

2/24/2021 : 1. เวียนแจ้งหนังสือที่ กท 7401/43 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยให้ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนที่ 2 จัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) ตามเอกสารหมายเลข 5 ในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยใส่ข้อมูลในตารางช่องที่ 3 โปรดระบุ และส่งข้อมูลพร้อมไฟล์ให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลประชากร ชาย-หญิง ข้อมูลชุมชนที่มียาเสพติด ข้อมูลชักลากขยะ ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลบ้านหนังสือ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ข้อมูลลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

25/01/2564 : ส่งหนังสือที่ กท 7401/8887 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ส่งเรื่อง การดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยส่งเอกสาร ดังนี้ 1. สำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด 2. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด 3. บัญชีรายการข้อมูล สำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ฐานข้อมูลเดิม จำนวน 22 เรื่อง และฐานข้อมูลใหม่ จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ ข้อมูลมูลนิธิ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน 2. ส่งหนังสือที่ กท 7401/1579 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการเขตบางพลัด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางพลัด และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย ส่งสำเนาคำสั่งสำนักงานเขตบางพลัด ที่ 335/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด 3. ประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงานของสำนักงานเขตบางพลัด ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางพลัด ชั้น 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-22)

5.00

22/10/2563 : ฝ่ายปกครองส่งหนังสือที่ กท 7401/1404 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง การดำเนินการตามตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ 5 ตัวชี้วัดที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อให้ทุกฝ่ายส่งรายชื่อและตำแหน่งของข้าราชการในสังกัด ฝ่ายละ 2 คน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน ให้ฝ่ายปกครองภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 และดำเนินการในส่วนที่ 1 รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยปรับปรุงข้อมูลในรายการที่เกี่ยวข้อง (ข้อมูล ณ วันสิ้นเดือนของทุกเดือน) ลงในไฟล์ข้อมูล excel ที่ได้ส่งให้ทุกฝ่ายแล้ว และส่งไฟล์ข้อมูลให้ฝ่ายปกครอง ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเพิ่มข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำพจนานุกรมข้อมูลและจัดทำคำอธิบายข้อมูล
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำเข้าข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลความคืบหน้าในระบบการบริหารจัดการแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3539

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3539

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-908

ตัวชี้วัด : ปี 2564 องค์ประกอบที่ ๕.๒ ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **