ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก 3R : 50360000-3629

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.วลัยรัตน์ ศรีสยาม 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยในการจัดเก็บและทำลาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการจัดการมูลฝอยให้กับกรุงเทพมหานคร

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง 2. เพื่อลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขต และในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

- พื้นที่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชุมชน, หมู่บ้าน, คอนโด, อาคารสูง, สถานศึกษา, ศาสนสถาน, สถานพยาบาล, ศูนย์อาหาร, ร้านอาหาร, ตลาด, ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, มินิมาร์ท, สถานีบริการน้ำมัน, สถานประกอบการ,ที่สาธารณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินการตามโครงการฯ อาจไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การดำเนินการตามโครงการฯ อาจไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-08)

95.00

08/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 จึงงดจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-23)

80.00

23/08/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 จึงงดจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-12)

75.00

12/07/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 จึงงดจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

65.00

18/06/2564 : เนื่องจากสถานการณ์ Covid - 19 จึงงดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-11)

55.00

11/05/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก3R เดือนเมษายน 2564 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. หมู่บ้านดาวคะนองทาวน์เพลส 2. ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข 3. ชุมชนริมคลองบางค้อ 4. ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ การดำเนินการในกิจกรรมมีดังนี้ - ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นำไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล, ทอดผ้าผ่ารีไซเคิล - รณรงค์ปลอดโฟม, ลดการใช้ถุงพลาสติก - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวาลาเก็บ เช่น เก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ฯลฯ - ตั้งจุดรับขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-15)

50.00

15/04/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก3R เดือนมีนาคม 2564 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. ถนนจอมทอง ซอย 14 2. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 5 3. หมู่บ้านสินทวีโครงการ 9 4. หมู่บ้านเนอวานา กัลปพฤกษ์ การดำเนินการในกิจกรรมมีดังนี้ - ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นำไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล, ทอดผ้าผ่ารีไซเคิล - รณรงค์ปลอดโฟม, ลดการใช้ถุงพลาสติก - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวาลาเก็บ เช่น เก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ฯลฯ - ตั้งจุดรับขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-07)

40.00

07/04/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก3R เดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1. หมู่บ้านวิชิตนคร 2. ชุมชนบ้านบางมด 3. ชุมชนรวมใจ 4. หมู่บ้านสินทวีแมนชั่น การดำเนินการในกิจกรรมมีดังนี้ - ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นำไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - รณรงค์ปลอดโฟม, ลดการใช้ถุงพลาสติก - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวาลาเก็บ เช่น เก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ฯลฯ - จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล, ทอดผ้าป่ารีไซเคิล - ตั้งจุดรับขยะอันตราย

** ปัญหาของโครงการ :- - เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :- - เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

2/19/2021 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก3R เดือนมกราคม 2564 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. ชุมชนอุดมสิน 2 2. ถ.เอกชัย ซ.10 3. ชุมชนริมคลองบางค่อ 4. หมู่บ้านกลางเมือง 2 5. หมู่บ้านพาร์คราชาวดี 6. ชุมชนสุดเขต การดำเนินการในกิจกรรมมีดังนี้ - ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นำไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - รณรงค์ปลอดโฟม, ลดการใช้ถุงพลาสติก - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวาลาเก็บ เช่น เก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ฯลฯ - จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล, ทอดผ้าป่ารีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

1/25/2021 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะตามหลัก3R เดือนธันวาคม 2563 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้ 1. หมู่บ้านเนอวาน่า 2. ชุมชนนางนอง 2 สันติสุข 3. ชุมชนชัยวัฒน์ 10 4. กำนันแม้น ซ.4 5. บกน.9 6. โรงเรียนวัดไทร การดำเนินการในกิจกรรมมีดังนี้ - ส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ - ส่งเสริมการคัดแยกใบไม้เศษผัก ผลไม้ เศษอาหาร นำไปใช้ประโยชน์ - ส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ - รณรงค์ปลอดโฟม, ลดการใช้ถุงพลาสติก - ประชาสัมพันธ์นัดวันเวาลาเก็บ เช่น เก็บขยะทั่วไป ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ฯลฯ - จัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล, ทอดผ้าป่ารีไซเคิล

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ผู้บริหารประชุมกำหนดนโยบาย
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่/กำหนดพื้นที่ดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2021-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรมทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3629

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3629

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1094

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.45

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
41.98

100 / 100
3
95.45

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **