ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50360000-3637

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางกัญญาภัค มุลทะลา 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด โดยว่าจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนเพื่อทำการชักลากมูลฝอยออกมาไว้ที่พักหรือจุดรวบรวมมูลฝอย เพื่อใหกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็ยได้ โดยกรุงเทพมหานครจะจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก 50%

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความรับผิดชอบ ในการรักษาความสะอาดและการลดและแยกมูลฝอยในชุมชน 2 เพื่อให้ชุมชนมีหน้าที่ในการเตรียมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บขนในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าทำการเก็บขนได้ 3 เพื่อส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชนในด้านการรักษาความสะอาดและการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดตั้งองค์กรอนุรักษ์เรื่องสิ่งแวดล้อม 4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

- ชุมชนแออัดและชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บขนได้ จำนวน 9 ชุมชน ทำให้ภายในชุมชนมีความสะอาดและเรียบร้อย และการมีส่วนร่วมของชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-08)

95.00

08/09/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-23)

85.00

23/08/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนกรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุตามโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-12)

75.00

12/07/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมิถุนายน2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

65.00

18/06/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-11)

55.00

11/05/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนเมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-15)

50.00

15/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-07)

40.00

07/04/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-19)

30.00

2/19/2021 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนมกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

1/25/2021 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนธันวาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

12/21/2020 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย เดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 9 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยเดือนตุลาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการจัดหาอาสาสมัครชักลาก
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลาก
:90%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3637

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3637

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1094

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 2.2) ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๐ (๒,๔๑๙.๙๗ ตันต่อวัน)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 95.45

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
41.98

100 / 100
3
95.45

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **