ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว : 50360000-3640

สำนักงานเขตจอมทอง : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.เพียรใจ กาแก้ว 0 2427 7919

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีประชากรอาศัยเป็นจำนวนมาก ยิ่งนับวันจะเพิ่มมากขึ้น อันก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมามากมาย เช่น ปัญหาที่อยู่อาศัย ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสุขภาพ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จากปัญหาดังกล่าวกรุงเทพมหานครจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาพื้นที่เพื่อปลูกต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้มากที่สุด เพราะต้นไม้เป็นกลไกสำคัญในการลดปัญหามลภาวะเป็นพิษทางอากาศ และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ด้วยการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปลดก๊าซออกซิเจนสู่อากาศด้วย สำนักงานเขตจอมทอง ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่ จึงได้มีการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวขึ้น โดยนำข้อมูลพื้นที่สวนหย่อมจากหมู่บ้าน คอนโด สถานศึกษา วัด หน่วยงานราชการ รวมทั้งพื้นที่ว่างเปล่า เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว

50360600/50360600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจายให้ทั่วพื้นที่ 2. เพื่อเป้นการนำเข้าข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับสำนักสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ผลการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครข้างคลองด่าน ถนนเอกชัย ขนาดพื้นที่ 72 ตรว. 2. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 3. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-09-08)

95.00

08/09/2564 : ผลการดำเนินงานเพิ่มพื้นที่สีเขียวปีงบประมาณ 2564 ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 3 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานครข้างคลองด่าน ถนนเอกชัย ขนาดพื้นที่ 72 ตรว. 2. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 3. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-08-23)

80.00

23/08/2564 : สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-12)

70.00

12/07/2564 : สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-18)

65.00

18/06/2564 : สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-05-11)

55.00

11/05/2564 : สำรวจพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-15)

50.00

15/04/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1. สวนหย่อมสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน ถนนกำนันแม้น ขนาดพื้นที่ 20 ตรว. 2. สวนหย่อมร้านส้มตำบ้านสวน ถนนรัตนกวี ขนาดพื้นที่ 50 ตรว.

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-04-07)

40.00

07/04/2564 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรม

** ปัญหาของโครงการ :- เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

** อุปสรรคของโครงการ :- เนื่องจากในรอบเดือนมีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการลงข้อมูลในระบบ Dailyplans แล้ว ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าระบบเพื่อจะทำการลงข้อมูลของเดือนเมษายน 2564 แต่พบว่าข้อมูลเดือนมีนาคม 2564 หายไป ซึ่งอาจเกิดปัญหาจากระบบทำการบันทึกข้อมูลไม่สำเร็จ ทำให้ข้อมูลในเดือนมีนาคม 2564 หายไปและไม่ต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงได้แก้ไขปัญหาโดยการลงข้อมูลของเดือนมีนาคม 2564 อีกครั้ง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-19)

25.00

2/19/2021 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรม

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-25)

20.00

1/25/2021 : ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อนำข้อมูลเข้าโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียว จำนวน 1 แห่ง คือ 1. สวนหย่อมบริเวณพื้นที่ว่างของกรุงเทพมหานคร ถนนเอกชัย

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-21)

15.00

12/21/2020 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-23)

10.00

23/11/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจเป้าหมายพื้นที่สีเขียวตามศักยภภาพของเขต
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่กำหนด
:70%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลตามเป้าหมายพื้นที่สีเขียวที่กำหนด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50360000-3640

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50360000-3640

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5036-1095

ตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 3.1) พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย แห่ง : 3

ผลงานที่ทำได้ แห่ง : 3

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แห่ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

95 / 100
3
3.00

0 / 0
4
3.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **