ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิล : 50370000-3301

สำนักงานเขตดินแดง : (2564)

75

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 75

นายแสนศักดิ์ ประสาทศิลป์ (090-9256116)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีปริมาณมูลฝอยที่ต้องส่งเข้ากำจัดมากถึง 10,000 ตัน/วัน ทำให้ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในกำจัดมูลฝอยจำนวนมาก และองค์ประกอบของขยะนั้นจะประกอบด้วย ขยะรีโซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย หากมีการดำเนินการคัดแยกขยะและจัดการมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดให้ถูกต้องจะส่งผลมีต่อสังคมโดยรวม การคัดแยกขยะรีไซเคิล คือ การนำไปขาย สร้างรายได้ หรือเพิ่มมูลค่าโดยนำมาประดิษฐ์ ใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งบริจาคร่วมโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการหลังคาสีเขียว

50370600/50370600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยประเภทต่าง ๆ 2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะ 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะจากต้นทาง

เป้าหมายของโครงการ

รณรงค์ส่งเสริมประชาชนในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เขตดินแดงให้มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง การคัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ เช่น การขายเพื่อสร้างรายได้ ทำสิ่งประดิษฐ์ หรือนำไปบริจาค เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมฯ ไม่ต่ำกว่า 12 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-30)

75.00

30/06/2564 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผ่านช่องทาง facebook "ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตดินแดง", ขอความร่วมมือบุคลากรในสำนักงานเขตคัดแยกขยะรีไซเคิล, จัดจุดคัดแยกขยะรีไซเคิลในสำนักงานเขต, สำรวจปริมาณการคัดแยกขยะรีไซเคิลในพื้นที่เขต ได้ปริมาณ 2,010 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี (30 มิ.ย.64)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2021-05-30)

68.00

30/05/2564 : รณรงค์คัดแยกขยะ ส่วนราชการในสำนักงานเขตและชาสัมพันธ์การคัดแยกผ่านช่องทางออนไลน์ สำรวจการคัดแยกในพื้นที่ได้ปริมาณ 2,050 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ค.64)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2021-04-29)

58.00

29/04/2564 : รณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ส่วนราชการภายในสำนักงานเขตดินแดง, ซอยทินกร, ซอยประชาสันติ, ซอยประชาสงเคราะห์ 28 ได้ปริมาณขยะ 2,030 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (29 เม.ย.64)

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-03-31)

51.00

31/03/2564 : รณรงค์แจกประกาศประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ชุมชนกุนนที คริสตจักรร่มเกล้า, หมู่บ้านอยู่เจริญ โครงการ 3, ซอยประชาสงเคราะห์ 6,8,10,12 และ 47 ได้ปริมาณ 2,100 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี (31 มี.ค.64)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2021-02-26)

42.00

26/02/2564 : เดินรณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ซอยประชาสงเคราะห์ 4, ซอยสุพรรณิการ์ 1-2, ซอยวิภาวดีรังสิต 16/15-29 และซอยโบสด์แม่พระฟาติมา ได้ปริมาณ 2,020 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2021-01-31)

34.00

31/01/2564 : รณรงค์แจกประกาศ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะรีไซเคิล ณ ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ และสำรวจปริมาณขยะรีไซเคิลจากรถเก็บขนมูลฝอย ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิล ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง ชุมชน สถานศึกษา ฯลฯ (ตาม 14 กลุ่มเป้าหมาย) ได้ปริมาณ 2,060 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-31)

25.00

12/31/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ ชุมชนซอยแม่เนี้ยว แยก 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ธ.ค.63)

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2020-11-30)

16.67

30/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. รณรงค์คัดแยกขยะรีไซเคิลและนำไปใช้ประโยชน์ ณ งาน cpgf ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ 2. จัดนิทรรศนิการและเดินรณรงค์งานลอยกระทงประจำปี 2563 ณ สวนป่าวิภาวดี ประจำเดือนตุลาคม 2563 ได้ปริมาณขยะ ตัน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ณ ซอยตลาดขวัญพัฒนา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณ ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (30 พ.ย.63)

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-31)

10.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี (31 ต.ค.63)

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50370000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50370000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5037-0942

ตัวชี้วัด : ร้อยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดและนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น เมื่อทราบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) (องค์ประกอบที่ 2)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 30 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 30 : 75.57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 30)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
53.57

100 / 100
3
75.57

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **