ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไมให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ : 50390000-3415

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ชนัญญา เทโพธิ์ (7018)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันน้ำในคลอง และลำรางในพื้นที่เขตวัฒนามีสภาพเน่าเสีย ซึ่งสาเหตุหนึ่งอาจมาจากการที่ประชาชนทิ้งขยะของเส่ียลงแหล่งน้ำ สำนักงานเขตวัฒนาจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสั

50390600/50390600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาแหล่งน้ำโดยไม่ทิ้งขยะหรือส่ิงปฏิกูลลงสู่แหล่งน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

สภาพน้ำในคลองหรือลำรงงในพื้นที่เขตวัฒนามีสภาพดีขึ้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะ และของเสียลงสู่แหล่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-20)

95.00

20/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-22)

90.00

22/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-24)

80.00

24/06/2564 : ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคู คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : รณรงค์และประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงคูคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-22)

50.00

22/03/2564 : จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะลงคู คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-24)

45.00

24/02/2564 : ดำเนินการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้ำ จำนวน 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-23)

40.00

23/01/2564 : ดำเนินการรณรงค์ ประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-23)

20.00

23/11/2563 : จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ฯ จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนวางแผนในการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมเอกสารในการประชาสัมพันธ์
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
:45%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3415

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3415

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-922

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะของเสียสู่แหล่งน้ำ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง/ปี : 4

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง/ปี : 9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง/ปี)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.00

100 / 100
2
6.00

100 / 100
3
9.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **