ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน : 50390000-3427

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

0

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 0

นางณัฐกานต์ วงศ์วิฉาย โทร 7033

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคการศึกษาให้เกิดประโยชน์

50391000/50391000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีทางศาสนาอย่างถูกต้อง 2. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

กำหนดจัดอบรมเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 4 รุ่น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-04-16)

0.00

16/04/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด19) และในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 เป็นช่วงเวลาการถือศีลอดเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิม จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-11)

40.00

11/03/2564 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-10)

30.00

10/02/2564 : อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-15)

25.00

15/01/2564 : ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : เตรียมประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2020-11-26)

13.00

26/11/2563 : กำหนดวันจัดกิจกรรม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-23)

10.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3427

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3427

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **