ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร : 50390000-3430

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศันสนีย์ หัสเสม โทร. 7033

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เด็ก คือ ทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งของชุมชนและของประเทศชาติ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต เด็กก่อนวัยเรียนคือเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 – 6 ปี เป็นช่วงที่มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการเสริมสร้างสุขภาพการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ อนามัยและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับการเลี้ยงดูอย่างถูกต้อง เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่ดี และมีการพัฒนาการอย่างเหมาะสม อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อจะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาให้เป็น ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีมาตรฐานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี สำนักงานเขตวัฒนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

50391000/50391000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนเขตวัฒนาให้มีคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครในทุกด้าน 3.2 เพื่อพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียนต่อไป 3.3 เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนเขตวัฒนามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดซื้อวัสดุเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก และสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนพื้นที่เขตวัฒนา จำนวน 2 ศูนย์ ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ สอดคล้องตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3 - 5 ปี โดยการจัดซื้อวัสดุให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนศาลาลอย และชุมชนสุเหร่าบ้านดอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค%
๓.๓.๑.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตาม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-03-11)

100.00

11/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-02-10)

65.00

10/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-01-15)

60.00

15/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุฯ ขั้นตอนลงนามใบสั่งซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : เตรียมประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-23)

10.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3430

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3430

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-918

ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **