ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนเขตวัฒนา : 50390000-3431

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพัชรี ทองทับ โทร. 7033

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศไทย ทั้งยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับประเทศและระดับภูมิภาค แต่อย่างไรก็ดีสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันได้มีการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้ประเทศไทยต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการเสนอรูปแบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้มีความสมดุลทั้งในมิติทางวัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ เช่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นทางเลือกในการจัดการท่องเที่ยว โดยนำเอาทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้เป็นต้นทุนหรือปัจจัยในการจัดการท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในชุมชน โดยเน้นให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนให้มากที่สุด สำนักงานเขตวัฒนาได้เล็งเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้กับชุมชน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนเขตวัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตวัฒนาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

50391000/50391000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

3.1.1 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่เขตวัฒนาให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 3.1.2 เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชุมชน 3.1.3 เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน 3.1.4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่เขตวัฒนา

เป้าหมายของโครงการ

จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าชุมชนเขตวัฒนา โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์หรือจัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-11)

85.00

11/08/2564 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-12)

75.00

12/07/2564 : ประสานการเตรียมจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-18)

70.00

18/06/2564 : ประสานงานการกำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-06)

65.00

06/05/2564 : เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-16)

60.00

16/04/2564 : ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-11)

50.00

11/03/2564 : กำหนดวันและสถานที่ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-10)

35.00

10/02/2564 : ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-15)

30.00

15/01/2564 : กำหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-09)

20.00

09/12/2563 : เตรียมประสานการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-26)

15.00

26/11/2563 : เตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-23)

10.00

23/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3431

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3431

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-910

ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจัดจำหน่ายสินค้าชุมชนของผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **