ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ดำเนินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 50390000-3432

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.ปิยะกมล ภูมิน้ำ โทร 7009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดหาวิธีการและรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ นวัตกรรมเชิงนโยบาย นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริหาร/องค์กร

50390100/50390100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

สร้างนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน จำนวน 1 นวัตกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-13)

100.00

13/08/2564 : ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆตามตัวชี้วัดความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-07-15)

90.00

15/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีผู้เข้ารับบริการโครงการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 14 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-21)

80.00

21/06/2564 : พัฒนานวัตกรรมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เช่น - ประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ และสามารถดำเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง - จัดประชุมร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล - ทดสอบระบบการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านทางออนไลน์ - เปิดใช้ระบบการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยมีผู้เข้าใช้บริการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-13)

70.00

13/05/2564 : อยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์และจัดทำคู่มือการใช้งานระบบการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่าน ทางออนไลน์ เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจ และสามารถดำเนินการผ่านระบบได้ด้วยตนเอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการและดำเนินโครงการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-18)

50.00

18/03/2564 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามโครงการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบออนไลน์ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-15)

40.00

15/02/2564 : นำเสนอโครงการนวัตกรรมของสำนักงานเขตวัฒนา ได้แก่ โครงการยื่นแบบขอหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะผ่านระบบออนไลน์ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-18)

30.00

18/01/2564 : ประชุมคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงนวัตกรรมของสำนักงานเขตวัฒนา โดยให้ทุกส่วนราชการนำเสนอแนวความคิดในการพัฒนานวัตกรรม และคัดเลือกให้เหลือ 1 ความคิดเห็น เพื่อจัดทำโครงการนวัตกรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-23)

25.00

23/12/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมจัดทำคำสั่งคณะทำงานนวัตกรรมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : จัดทำคำสั่งคณะทำงานพัฒนานวัตกรรมของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดตั้งคณะทำงานฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ค้นหาและรวบรวมปัญหาในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:นำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานจำนวน 15 ชุด
:20%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คัดเลือกแนวคิดในการพัฒนาปรับปรุงงาน
:30%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำเสนอโครงการนวัตกรรมต่อคณะกรรมการฯ
:40%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พัฒนานวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
:60%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำแบบสำรวจผลการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
:80%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายงานผลต่อผู้ลริหารเขต
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3432

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3432

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-924

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **