ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50390000-3436

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

สิิบเอกสมบูรณ์ พรมจันทร์ โทร. 7009

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ กำหนดให้จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครทุกเขตในกรุงเทพมหานคร และทุกอำเภอทั้งราชอาณาจักร เพื่อเป็นการช่วยเหลือการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2531 ให้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีส่วนช่วยเหลือทางราชการในการดำเนินงานด้านการป้องกันภัย ระงับภัย บรรเทาทุกข์ รักษาความสงบเรียบร้อย สงเคราะห์ผู้ประสบภัยและอื่น ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการมีไม่เพียงพอและเป็นการช่วยเหลือตนเองเมื่อเกิดภัย ปัจจุบันความเสียหายจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิ อัคคีภัย อุทกภัย อาคารถล่ม และอุบัติภัยต่าง ๆ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนแออัด อาคารสูง ห้างสรรพสินค้า และสถานประกอบการที่อยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการเกิดภัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ ในการป้องกันและปฏิบัติการระงับภัยหรือความเสียหายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น การฝึกอบรม อปพร. จึงเป็นการสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานดังกล่าว และในสภาพปกติสามารถสั่งใช้ อปพร. ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของทางราชการ อาทิ การจัดจราจร การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การท้องถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นต้น สำนักงานเขตวัฒนา ในฐานะศูนย์ อปพร.เขตวัฒนา จึงได้กำหนดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตวัฒนา ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการและเหตุผลข้างต้น

50390100/50390100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันภัย 2. เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการป้องกันภยันตรายหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 3. เพื่อให้ อปพร. เป็นกำลังเสริมสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของทางราชการในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย และอุบัติภัยในพื้นที่เขตวัฒนา 4.เพื่อให้ทราบหลักการแจ้งเหตุเมื่อเกิดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งทราบถึงวิธีการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

เป้าหมายของโครงการ

ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-26)

100.00

26/08/2564 : ยกเลิกฌครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-09)

75.00

09/07/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-21)

70.00

21/06/2564 : รับสมัคร อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-21)

65.00

21/05/2564 : รับสมัคร อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-21)

60.00

21/04/2564 : รับสมัคร อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-18)

55.00

18/03/2564 : รับสมัคร อปพร.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-08)

50.00

2/8/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-06)

40.00

1/6/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-08)

30.00

08/12/2563 : จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-24)

20.00

24/11/2563 : ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:10%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสารสำหรับการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2020-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากร
:50%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:การจัดการฝึกอบรม อปพร.
:70%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การจัดทำทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
:80%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการฯ
:100%
เริ่มต้น :2021-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-02-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3436

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3436

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **