ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ : 50390000-3468

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายไชยรัตน์ สิริวันตน์ โทร 0 2381 3943

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับสองของการสูญเสียสุขภาพของคนไทย และเป็นสาเหคุของหารป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สารพิษในควันบุหรี่เป็นอันตรายต่อผู้สูบและบุคคลรอบข้าง ก่อให้เกตุโรคร้ายแรงต่างๆที่สร้างความสูญเสียทั้งด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ และพบว่าผู้สูบบุหรี่ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีอายุน้อยลงโดยส่วนใหญ่เริ่มสูบในช่วงวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย จัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่เพื่อไม่ให้เอื้ออำนวยต่อการสูบบุหรี่ เป็นการลดการเข้าถึงบุหรี่ของเด็กและเยาวชนและสร้างการรับรู่ให้แก่ประชาชนเพื่อการไม่สูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ

50390400/50390400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานควบตุมผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย 2.เพื่อส่งเสริมให้สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวัฒนา 2.จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-23)

10.00

23/07/2564 : ยกเลิกโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งสถานประกอบการประเภทต่างๆ และโรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่เขตวัฒนา โดยเฉพาะการสั่งปิดสถานที่ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับต่างๆ การห้ามใช้อาคารเรียนจัดกิจกรรม การห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งข้อจำกัดด้านมาตรการป้องกันโรคของสถานที่จัดกิจกรรม ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคต์ของโครงการ จึงเห็นควรส่งคืนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งานควบคุมอนามัย หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ ยอด 30,000 บาท

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-23)

80.00

23/06/2564 : สรุปผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-25)

70.00

25/05/2564 : ไม่มีการดำเนินการเนื่องจากสถานศึกษาปิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-27)

60.00

27/04/2564 : เลื่อนการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงาน สำหรับเตรียมจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าของสถานที่และผู้ดูแลไม่ให้ความสำคัญ 2.ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-24)

40.00

24/02/2564 : จัดทำแผนการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าของสถานที่และผู้ดูแลไม่ให้ความสำคัญ 2.ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

** ปัญหาของโครงการ :1.เจ้าของสถานที่และผู้ดูแลไม่ให้ความสำคัญ 2.ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

29/12/2563 : จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวัฒนา และจัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-26)

10.00

26/11/2563 : จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-31)

5.00

31/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายกับผู้จำหน่ายยาสูบและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตวัฒนา
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-3468

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-3468

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **