ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 49/13 : 50390000-6631

สำนักงานเขตวัฒนา : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจิรายุทธ สันทนาคณิต โทร 7027

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันผิวจราจรและขอบบ่อพักมีสภาพชำรุดประชาชนสัญจรไปมาไม่สะดวกฝนตกมีน้ำท่วมขัง จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อให้การระบายน้ำสะดวก เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม และประชาชนสัญจรสะดวก

50390300/50390300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้การระบายน้ำสะดวก - เพื่อความเรียบร้อยสวยงาม - เพื่อให้การจราจรสะดวก

เป้าหมายของโครงการ

- ขูดรื้อพื้นถนนเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 3,320 ตร.ม. - สร้างท่อระบาย ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 642 ม. - สร้างบ่อพักระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 พร้อมฝาเรียบ ตามแบบ ฝ.1/53 จำนวน 58 บ่อ - สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 80 ม. - สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 กว้างประมาณ 1 ม. เนื้อที่ประมาณ 720 ม. - สร้างผิวทางแอสฟัสต์คอนกรีต หนา 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 พร้อม TACK COAT กว้างประมาณ 6 ม. เนื้อที่ประมาณ 4,080 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-21)

100.00

21/09/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-10)

100.00

10/09/2564 : ดำเนินการปรับปรุงซอยสุขุมวิท 49/13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-19)

90.00

19/08/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-23)

80.00

23/07/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-22)

70.00

22/06/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-27)

65.00

27/04/2564 : อยู่ระหว่างประปาบายพาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-03-31)

65.00

31/03/2564 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-02-22)

60.00

2/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-28)

50.00

1/28/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งวางค้ำ/แจ้งลงนามในสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-23)

30.00

23/12/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว/ขออนุมัติเงินประจำงวด ตรวจร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-11-30)

50.00

11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศขายแบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-30)

5.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจ/ตรวจสอบ/จัดทำแผน/ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำราคากลาง/ร่างประกาศประกวดราคา/ประกาศประกวดราคา
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขายแบบ/ยื่นเสนอราคา/พิจารณาผล
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ตรวจร่างสัญญา/จัดทำสัญญา
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามสัญญา/ตามแผน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:จัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน
:100%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50390000-6631

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50390000-6631

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5039-927

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **