ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ขุดลอกคลองสาธารณะข้างหมู่บ้านเทพนคร : 50400000-3728

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายฉลอง สนทิม โทร. 5969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- เตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยจากน้ำฝน น้ำหนุน และน้ำหลาก

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- กว้างประมาณ 4.00-8.00 ยาวประมาณ 700.00 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,960 ลบ.ม.

เป้าหมายของโครงการ

- กว้างประมาณ 4.00-8.00 ยาวประมาณ 700.00 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 1,960 ลบ.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-04-28)

100.00

28/04/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-03-30)

95.00

30/03/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-02-24)

80.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-01-22)

50.00

22/01/2564 : - กว้างประมาณ 4.00-8.00 ยาวประมาณ 700.00 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 0.80 ม. ระดับขุดลอก 3.065 ม. รทก. ปริมาณดิน 980 ลบ.ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวมรวบเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ได้ตัวผู้รับจ้างรออนุมัติสั่งจ้าง และขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขอความเห็นชอบราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ร่างประกาศเผยแพร่หรือประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:การประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3728

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3728

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **