ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงโรงเรียนบางเชือกหนัง : 50400000-3732

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวเรศ ขาวสุข โทร.5969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซั่มชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ปรับปรุงบระบบสุขาภิบาล 24 จุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทส์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

เป้าหมายของโครงการ

1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซั่มชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ปรับปรุงบระบบสุขาภิบาล 24 จุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทส์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-05-27)

100.00

27/05/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-04-28)

90.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-03-30)

80.00

30/03/2564 : 1. ปรับปรุงห้องน้ำชานพักบันไดอาคาร 2 จำนวน 6 ห้อง - รื้อกระเบื้องพื้น/ผนังเดิม พื้นที่ประมาณ 85 ตร.ม. - ปูกระเบื้องพื้น/ผนัง พื้นที่ประมาณ 130 ตร.ม. - รื้อพื้นและโถส้วมเดิม พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด - ติดตั้งโถส้วมชนิดนั่งราบแบบมีถังเก็บน้ำ(โถเด็ก) จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งสายชำระสเตนเลส จำนวน 6 ชุด - ติดตั้งฝักบัวก้านอ่อน จำนวน 2 ชุด - ติดตั้งฝ้าเพดาน T - BAR แผ่นยิปซั่มชนิดกันชื้น พื้นที่ประมาณ 16 ตร.ม. - ปรับปรุงบระบบสุขาภิบาล 24 จุด - ติดตั้งโคมไฟหลอด LED พร้อมสวิทส์และอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุด ส่งมอบงาน วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตรวจรับงานวันที่ 29 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-24)

25.00

24/02/2564 : ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 2 ที่ กท 8708/470 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวมรวบเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-30)

8.00

30/11/2563 : หาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบราคากลางและร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ร่างประกาศเผยแพร่หรือประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3732

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3732

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **