ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน : 50400000-3734

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวพรทิพย์ จันทร์กระจ่าง โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

// แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2576) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561- 2565) ตามวิสัยทัศน์ของสำนักพัฒนาสังคม "พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความอยู่ดี กินดี อย่างยั่งยืน" มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถรวมตัวเป็นกลุ่ม มีความเข้มแข็งมีศักยภาพ และความสามารถในการจัดการปัญหาชุมชน บนหลักการการมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาเมือง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กันเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครได้ตราระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้ประชาชนในชุมชน มีสุขภาวะที่ดี มีการพัฒนาทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และจิตใจ

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านการจัดเวทีชาวบ้านหรือการเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน 3.1.2 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิด การวางแผนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

// -สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 48 ชุมชน โดยเบิกจ่ายนับตามจำนวนบ้านที่มีทะเบียนบ้านของแต่ละชุมชน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ดังนี้ 1.ชุมชนที่มีจำนวนบ้านไม่เกิน 200 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 5,000 บาท 2. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 201 - 500 หลัง เบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 7,500 บาท 3. ชุมชนที่มีจำนวนบ้านตั้งแต่ 501 หลัง ขึ้นไปเบิกจ่ายได้ไม่เกินชุมชนละ 10,000 บาท

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-14)

100.00

14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-23)

90.00

23/08/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุม้ติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-17)

80.00

17/07/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-25)

70.00

25/05/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-28)

60.00

28/04/2564 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-29)

55.00

29/03/2564 : ชุมชนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เช่น ประชุมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นชุมชน , ทำน้ำหมักชีวภาพ , ให้ความรู้การป้องกันโควิดและรับฟังปัญหาประชาชน , ประชุมสุขภาพชุมชน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เช่นกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ , ทำโรงเรือนศูนย์เรียนรู้ชุมชน, การกำจัดลูกน้ำยุงลาย ซ่อมแซมทาสีหลังคาศาลาประชาคมชุมชน ,ตรวจวัดสายตาผู้สูงอายุ เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-27)

40.00

27/01/2564 : จัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาชุมชน เช่น กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ , อบรมป้องกันโรคโควิด-19 ,ปรับปรุงแสงสว่างภายในชุมชน ฝึกอาชีพผู้สูงอายุ , ปรับปรุงทางเดินชุมชน เป็นต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-24)

15.00

24/12/2563 : จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนเช่น กิจกรรมอสส.,ปรับปรุงถนนในชุมชน,กิจกรรมฝึกอาชีพในชุมชน,

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 48 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:คณะกรรมการชุมชนจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ ทุกสิ้นเดือน โดยนำส่งฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรวบรวมเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสนับสนุนฯ ให้แก่คณะกรรมการชุมชน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3734

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3734

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **