ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50400000-3740

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

//สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และห่างไกลยาเสพติด จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและกิจกรรมการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชนอันจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความรักความสามัคคี และมีความร่วมมือในการที่จะพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งทำให้ประชาชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเอง 3.1.2 เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายอย่างสมำเสมอและกีฬาหลากหลายขึ้น 3.1.3 เพื่อให้ประชาชนได้รวมกลุ่มเป็นเครือข่าย และแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านสุขภาพต่อกัน

เป้าหมายของโครงการ

// จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค สำหรับประชาชน ณ ลานกีฬาทางแยกต่างระดับถนนกาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (สวนเพชรกาญจนารมย์) ลานกีฬาโรงเรียนคลองหนองใหญ่ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแค ลานกีฬาวงเวียนอู่ทอง ลานกีฬาวงเวียนทะเลสาบ และลานกีฬาวงเวียนเศรษฐกิจ ผัง ข. และกิจกรรมการเล่นโยคะ ณ ลานกีฬาสำนักงานเขตบางแคอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-14)

100.00

14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-23)

90.00

23/08/2564 : งดการจัดกิจกรรมการเล่นโยคะ และกิจกรรมแอโรบิค เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-17)

80.00

17/07/2564 : งดจัดกิจกรรมแอโรบิค และกิจกรรมโยคะ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : งดจัดกิจกรรมแอโรบิค และกิจกรรมโยคะ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : งดจัดกิจกรรมการเล่นโยคะ และกิจกรรมแอโรบิค เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-04-28)

65.00

28/04/2564 : จัดกิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-03-26)

60.00

26/03/2564 : จัดกิจกรรมแอโรบิคทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : จัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-25)

30.00

25/01/2564 : จัดกิจกรรมการเล่นโยคะในวันจันทร์ - วันศุกร์ , จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิค ในวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-24)

20.00

24/12/2563 : จัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-25)

15.00

25/11/2563 : จัดกิจกรรมแอโรบิค ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ , จัดกิจกรรมโยคะ ในวันจันทร์ - วันศุกร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 4 ลาน ดำเนินการสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกค่าตอบแทนวิทยากรแอโรบิค จำนวน 1 ลาน ดำเนินการสัปดาห์ละ 1 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกค่าตอบแทนวิทยากรโยคะ จำนวน 1 ลาน ดำเนินการสัปดาห์ละ 5 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3740

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3740

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **