ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 68 จากบ้านเลขที่ 308 ถึงลำกระโดงสาธารณะ และจากบ้านเลขที่ 58/2 ถึงสุดทางสาธารณะ : 50400000-3741

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายศักรินทร์ ดีแจ่ม โทร.5969

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- ดำเนินการปรับปรุงโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

50400300/50400300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-ทุบรื้อพื้นผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม. -ปรับประดับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,071 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 144 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม. -สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 429 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 258 ตร.ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 203 ตร.ม.

เป้าหมายของโครงการ

-ทุบรื้อพื้นผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม. -ปรับประดับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,071 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 144 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม. -สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ -สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 429 ตร.ม. -สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 685 ตร.ม. -สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 258 ตร.ม. -สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ 203 ตร.ม.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-08-25)

100.00

25/08/2564 : เบิกจ่ายเงินเรียนร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-30)

85.00

30/07/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-29)

80.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างส่งมอบงาน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-05-27)

50.00

27/05/2564 : -ทุบรื้อพื้นผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม. -ปรับประดับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ 1,071 ตร.ม. -สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 144 ม. - สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวีตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ -สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม. -สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 22 บ่อ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-28)

30.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการ - ทุบรื้อพื้นผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ 14 ตร.ม. - สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 40 ม.

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-30)

28.00

30/03/2564 : - ผู้รับจ้างดำเนินการวางแผน - ผู้รับจ้างจัดเตรียมวัสดุหน้างาน

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2021-02-24)

22.00

24/02/2564 : อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างนำค้ำประกันสัญญามาลงนามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-27)

20.00

27/01/2564 : อยู่ในขั้นตอน ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 2 ครั้งที่ 3 ที่ กท 8708/471 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : อยู่ระหว่างรวมรวบเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-30)

10.00

30/11/2563 : ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน/คุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :/ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :/ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขอความเห็นชอบราคากลางและร่างขอบเขตงาน คุณลักษณะ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ร่างประกาศเผยแพร่หรือประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:การประกาศผู้ได้รับคัดเลือกหรือผู้ชนะการเสนอราคา
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3741

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3741

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **