ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50400000-3748

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางพิญาภรณ์ เต็งพานิชกุล โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

// กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการพัฒนากรุงเทพมหานคร รวมถึงส่งเสริมให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครและสภาเด็กและเยาวชนในทุกพื้นที่ สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายเยาวชนอย่างต่อเนื่องและยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รวมพลังความคิดและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีบทบาทสามารถพัฒนาท้องถิ่นของตนและเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศชาติ

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

// 3.1.1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเขตบางแค 3.1.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพและบทบาทของเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางแค ในการทำกิจกรรมเพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และมีภาวะผู้นำที่ดี ทำให้สภาเด็กและเยาวชนบางแคเกิดความเข้มแข็ง

เป้าหมายของโครงการ

//3.2.1 จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตบางแค เพื่อปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค จำนวน 1 ตำแหน่ง 3.2.2 จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือน จำนวน 6 ครั้งต่อปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 21 คน 3.2.3 จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-14)

100.00

14/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตบางแค เพื่อปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค จำนวน 1 ตำแหน่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : ควบคุมกำกับดูแลและเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-06-26)

65.00

26/06/2564 : จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตบางแค เพื่อปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค จำนวน 1 ตำแหน่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-24)

60.00

24/05/2564 : จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตเพื่อช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-28)

55.00

28/04/2564 : เข้าร่วมกิจกรรมสภาเยาวชนเด็กกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ณ จังหวัดเพชรบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-26)

50.00

26/03/2564 : ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค ครั้งที่ 1 /2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-02-25)

45.00

25/02/2564 : ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-01-25)

40.00

25/01/2564 : จัดจ้างอาสาสมัครประจำสำนักงานเขตบางแค เพื่อปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค จำนวน 1 ตำแหน่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-24)

25.00

24/12/2563 : จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คน จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขต ประจำเดือนธันวาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : จัดทำประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ควบคุมกำกับดูแลและเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานวิทยากร สถานที่ศึกษาดูงานกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลการดำเนินการตามกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน รายงานผลการดำเนินการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3748

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3748

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **