ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพัฒนาสังคม : 50400000-3752

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุชัญญา กัจฉัปนันทน์ โทร.5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

//สืบเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการกระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี การทอดทิ้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุงเทพมหานครจึงได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครช่วยในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางแคในฐานะหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องจัดหาอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และการจัดสวัสดิการสังคมของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 3.1.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

เป้าหมายของโครงการ

//จ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคมประจำพื้นที่วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 คน และวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 คน รวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-17)

100.00

17/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 5 ราย, รับเรื่องขอค่าจัดการศพ 26 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-19)

80.00

19/07/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 5 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-26)

75.00

26/06/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 10 ราย, รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิดจำนวน 20 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 5 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-24)

70.00

24/05/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย , รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย,รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 32 ราย , รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-03-29)

55.00

29/03/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 46 ราย , รับเรื่องขอค่าจัดการศพ จำนวน 34 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-02-25)

50.00

25/02/2564 : ลงเยี่ยมผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 15 ราย , รับเรื่องขอ ค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-01-25)

45.00

25/01/2564 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 50 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-12-24)

30.00

24/12/2563 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 4 ราย,รับเรื่องของความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพ จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : ลงเยี่ยมบ้านผู้ขอรับการสงเคราะห์ จำนวน 2 ราย , รับเรื่องขอความอนุเคราะห์เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด จำนวน 20 ราย รับเรื่องขอค่าจัดการศพผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-27)

5.00

27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมเพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ควบคุมกำกับดูแลและเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3752

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3752

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **