ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50400000-3760

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนันทิดา 5980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทาน พระบรมราโชวาทและพระราชทานคำขวัญเกี่ยวกับการกีฬา “ชาติไทยเป็นชนชาตินักรบมาแต่โบราณกาล ได้ชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญยืนหยัดต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างโดยไม่ยอมถอย ทั้งมีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจผู้แพ้ มีจิตใจเป็นนักกีฬาโดยแท้จริง เราทั้งหลายเป็นผู้สืบสายมาแต่บรรพบุรุษ จึงสมควรฝึกฝนตนเองให้มีความเข้มแข็ง ถึงพร้อมด้วยความเป็นนักกีฬาให้สมกับที่มีเลือดนักรบและสามารถรักษาความเป็นไทยของประเทศชาติ” “สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับนักกีฬานั้น คือ การเอาชนะใจตนเอง และชนะใจของคู่แข่งขัน และเช่นเดียวกันชนะใจของผู้ที่มาชมการแข่งขันด้วย” กรุงเทพมหานครได้สนองพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการส่งเสริมการเล่นกีฬาของนักเรียนในสังกัดโดยฝึกฝนเยาวชน ให้รู้จักการเล่นกีฬา มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสามัคคีในหมู่คณะและมีระเบียบวินัย 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่มั่วสุมอบายมุข 3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 4. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะที่ดีและถูกต้องในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ และส่งเสริมนักเรียนให้มีทัก

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ - นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา ด้านคุณภาพ - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทำให้อยู่อย่างมีความสุข - รู้จักกฏ กติกา ในการแข่งขันกีฬา มีน้ำใจเป็นนักกีฬาทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-28)

10.00

28/07/2564 : ยกเลิกดำเนินโครงการ ตามหนังสือ กท 8707/3325 ลว.9 ก.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-06-28)

30.00

28/06/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดแข่งขันกีฬา เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-28)

30.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-04-28)

30.00

28/04/2564 : มีการประชุมวางแผนการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-30)

10.00

30/03/2564 : ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ยังไม่สามารถจัดการแข่งขันได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุมและวางแผนการจัดแข่งขันกีฬา

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-11-25)

8.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างของบประมาณเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดหาสนาม อุปกรณ์การแข่งขัน พร้อมกำหนดวันเวลาในการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดพิธีเปิด – ปิด การแข่งขันกีฬาในเดือนพฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564
:0%
เริ่มต้น :2021-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดส่งรายชื่อนักกีฬาที่ชนะในแต่ละประเภทการแข่งขัน เพื่อเป็นตัวแทนการแข่งขัน ให้สำนักการศึกษาเพื่อแข่งขันในระดับกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2021-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3760

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3760

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **