ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50400000-3762

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

20

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20

นางสาวนันทิดา 5980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด เป็นผู้บังคับบัญชาที่ใกล้ชิดลูกเสือและยุวกาชาดมากที่สุด มีบทบาทในการควบคุม กำกับ ดูแล ผู้บังคับบัญชาฝึกอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน การควบคุมของผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ และผู้นำกลุ่มหรือรองผู้กำกับกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการที่จะเป็นผู้นำหมู่ลูกเสือ หรือผู้นำหมู่ยุวกาชาดที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีความเป็นผู้นำ ผู้ตาม ตามระบบประชาธิปไตยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยขบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีได้ 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนากิจการลูกเสือและยุวกาชาดของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

1. เพื่อจัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดของเขตบางแค 2. เพื่อส่งเสริมและเน้นความสำคัญของการฝึกอบรมให้เป็นแกนนำในการปฏิรูปการเรียนรู้และส่งเสริมการทำความดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-09-30)

20.00

30/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-13)

10.00

13/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-08-30)

20.00

30/08/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-07-27)

20.00

27/07/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-06-28)

20.00

28/06/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-05-28)

20.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-04-28)

20.00

28/04/2564 : ประชุมกำหนดวันอบรม ในวันที่ 27-29 พ.ค.64 (แบบไปเช้า เย็นกลับ)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-03-30)

12.00

30/03/2564 : ดำเนินการช่วงเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ดำเนินการเทอม 1/2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-01-28)

10.00

อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-29)

10.00

อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการประชุม ดำเนินโครงการช่วงเดือน ก.พ.64

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 6.00 (2020-11-25)

6.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างของบประมาณเงินงวดที่ 2

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-24)

5.00

24/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2020-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประเมินผลการปฏิบัติงาน
:0%
เริ่มต้น :2021-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3762

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3762

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **