ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง : 50400000-3766

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนุชรี อยู่เย็น โทร 5962

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

- กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม - กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

50400200/50400200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมืองรวมและเพิ่มความหนาแน่นประชากรในเขตเมืองชั้นในและเขตเมืองชั้นกลาง - สำรวจ จัดเก็บรวบรวมและบูรณาการการใช้ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเมือง

เป้าหมายของโครงการ

- ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ครบทุกจุดในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย (GIS) ของสำนักการวางผังเมือง ร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-30)

100.00

30/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 จุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-23)

100.00

23/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 12 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2021-08-30)

95.00

30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 กำหนดลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศ GIS จำนวน 25 จุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-29)

85.00

29/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS จำนวน 20 จุด เสร็จเรีียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-06-28)

75.00

28/06/2564 : เดือนมิถุนายน 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบสารสนเทศ GIS ของสำนักการวางผังเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 23 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-27)

65.00

31/05/2564 : เดือนพฤษภาคม 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 24 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-04-26)

55.00

26/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบ GIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 18 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-30)

45.00

30/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 22 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-25)

35.00

25/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 36 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-25)

25.00

25/01/2564 : เดือนมกราคม 2564 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 22 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-28)

15.00

28/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านจำนวน 38 จุดลงในระบบภูมิสารสนเทศของสำนักการวางผังเมือง (GIS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2020-11-25)

12.00

25/11/2563 : เดือนพฤศจิกายน 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านลงในระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่าย ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (GIS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 25 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-26)

10.00

26/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในระบบภูมิสารสนเทศ(GIS)ของสำนักการวางผังเมือง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เดือนตุลาคมกำหนดกิจกรรมในระบบติดตามประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร Daily Plans กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการอกเลขรหัสประจำบ้านเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
:15%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดจุดแสดงดำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กำหนดจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564
:25%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3766

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3766

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **