ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชุมครู : 50400000-3773

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

25

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25

นางสาวนันทิดา 5980

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนของนักเรียนคือ ข้าราชการครู ดังนั้นกาาพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงต้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถภาพของบุคคลกลุ่มนี้ เพื่อให้การปฏิบ้ติงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหารคือการจัดการประชุมสัมมนา ดังนั้น สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดดำเนินการโครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครูขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับทราบถึงปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแก้ไข อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีอีกด้วย

50400700/50400700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ตระหนักถึงภารกิจของการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร และได้รับการบำรุงขวัญและกำลังใจในการที่จะพัฒนางานในความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้มีการพัฒนาความรู้ ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทั้งมีโอกาสได้ใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้บริหารเขตและระดับกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ผู้บริหารและข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัด 12 โรงเรียน เข้ารับการประชุมสัมมนา ด้านคุณภาพ ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้รับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวความคิด แนวทางการปฏิบัติทางการศึกษานำไปใช้ในการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-09-30)

25.00

30/09/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการได้

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-08-30)

25.00

30/08/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-07-27)

25.00

27/07/2564 : ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2021-06-28)

0.00

28/06/2564 : ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุม เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-05-28)

25.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-04-28)

25.00

28/04/2564 : กำหนดวันจัดประชุมครู ในวันที่ 13 พ.ค. 2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2021-03-30)

12.00

30/03/2564 : ดำเนินการช่วงเดือน เมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-25)

10.00

25/02/2564 : ดำเนินการช่วงก่อนเปิดเทอม 1/2564

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2021-01-28)

15.00

อยู่ระหว่างช่วงหยุดเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (วันที่ 1 - 31 ม.ค. 64)

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

อยู่ระหว่างจัดเตรียมการประชุม ดำเนินการประชุมช่วงเดือน พ.ค. 64

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม
:0%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดประชุม ควบคุมกำกับดูแลและเบิกจ่ายงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2021-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2021-04-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3773

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3773

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **