ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50400000-3782

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง โทร. 5960

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสาธารณภัยที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น การเกิดสาธารณภัยแต่ละครั้งมักสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ ภารกิจของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2552 หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการป้องกันและบรรเทาภัย หรือความเสียหายอันเนื่องจากสาธารณภัย ภัยทางอากาศ การก่อวินาศกรรม ไม่ว่าการดำเนินการนั้นจะได้กระทำก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย หรือภายหลังที่ภัยได้ผ่านพ้นไปแล้ว และหมายรวมถึงการอพยพประชาชนและส่วนราชการเพื่อการนั้น ประกอบกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ประกาศใช้ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เพื่อให้การเบิกจ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2554 สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขึ้น

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแคเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค โดยเป็นค่าตอบแทนของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค จำนวน 4 คนต่อวัน วันละ 2 ผลัดๆ ละ 2 คน ระหว่างเวลา 16.00 - 00.00 น. และเวลา 00.00 - 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 2. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตบางแค ในการสนับสนุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยและการรายงานเหตุสาธารณภัยในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-15)

100.00

15/09/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2564 เป็นเงิน 48,800.- บาท (สี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2021-08-30)

88.00

30/08/2564 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกรกฎาคม เป็นเงิน 24,800.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนสิงหาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-07-29)

70.00

29/07/2564 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน เป็นเงิน 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2021-06-30)

64.00

30/06/2564 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม เป็นเงิน 24,800.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมิถุนายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-05-28)

56.00

28/05/2564 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนเมษายน เป็นเงิน 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2021-04-30)

48.00

30/04/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมีนาคม เป็นเงิน 24,800.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนเมษายน 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-03-31)

40.00

31/03/2564 : - เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 22,400.- บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนมีนาคม 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-02-09)

32.00

09/02/2564 : เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 เป็นเงิน 49,600.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว 25/02/2564 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2020-12-30)

24.00

30/12/2563 : 1. เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นเงิน 24,000.- บาท (สองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-27)

16.00

27/11/2563 :เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ประจำเดือนตุลาคม เป็นเงิน 24,800.- บาท (สองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร.
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3782

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3782

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **