ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย : 50400000-3783

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ร.ต.ต.หญิงพรพรรษา รักซื่อ โทร. 5989

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีการพัฒนาการสมวัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีพัฒนาการสมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายน จำนวน 2 ศูนย์

50401000/50401000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวัดศาลาแดง และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนวชิรราชวิทยายนมีพัฒนาการที่สมวัย

เป้าหมายของโครงการ

3.2.1 ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของลูกที่บ้าน 3.2.2 อาสาสมัครครูผู้ดูแลเด็ก (ครูพี่เลี้ยง) เป็นผู้เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ประเมินและคัดกรองพัฒนาการของเด็ก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-13)

100.00

13/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-24)

90.00

24/08/2564 : รายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-19)

75.00

19/07/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-26)

70.00

26/06/2564 : ดำเนินการตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-24)

65.00

24/05/2564 : ให้คำปรึกษาเสนอแนะแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธี การอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสมวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 :ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแลเด็กปฐมวัย แนะนำเทคนิควิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-29)

45.00

29/03/2564 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-26)

30.00

26/01/2564 : แต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการสมวัย เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดประจำเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-24)

25.00

24/12/2563 : ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสำรวจพัฒนาการของเด็กว่าอยู่ในระดับใด มีจำนวนเท่าใด ที่มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-11-25)

20.00

25/11/2563 : วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-28)

5.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมชี้แจงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:วางแผนการดำเนินการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3783

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3783

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-878

ตัวชี้วัด : เด็กมีพัฒนาการสมวัย (2) พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **