ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางเเค : 50400000-3789

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุจีน ศีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครในการบำรุงรักษาปรับปรุงและพื้นที่สีเขียว ให้มีความสวยงามเป็นการสร้างอากาศบริสุทธิ์แก่เมือง หรือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชาชนสัญจร เป็นจำนวนมากต้องได้รับการดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมเสริมต้นไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และแก้ไขปัญาต้นไม้ที่สุ่มเสียงต่อการโค่นล้ม กิ่งหัก ฉีกขาด ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากต้นไม้ของกรุงเทพมหานคร

50400600/50400600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้พื้นที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 2. เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการหักโค่นล้มของต้นไม้ 3. เพื่อความปลอดภัย ในพื้นที่ล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

เป้าหมายของโครงการ

1. ตัดแต่งต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านยื่นล้ำตามถนน และพื้นที่สาธารณะ ในเขตบางแคให้เรียบร้อย 2. แก้ไขปัญหาต้นไม้โค่นล้ม การค้ำยันต้นไม้ที่เอียงเอน ตามถนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-22)

100.00

22/09/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและดำเนินการ 1 ครั้งบริเวณถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-30)

90.00

30/08/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) และบริเวณยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-07-30)

80.00

30/07/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-05-27)

60.00

27/05/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 1025/1) และซอยร่มไทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-04-29)

50.00

29/04/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทร และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2021-03-26)

45.00

26/03/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ ดำเนินการ 2 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณซอยร่มไทรและถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2021-02-24)

35.00

24/02/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการ 1 ครั้ง บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่, ถนน 60 พรรษาและถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-29)

30.00

29/01/2564 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 4 ครั้ง บรเิวณถนน 60 พรรษา, ดำเนินการ 2 ครั้ง บรเิวณถนนนครลุงและดำเนินการ 1 ครั้ง บรเิวณยูเทินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่และซอยร่มไทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-12-30)

25.00

30/12/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บรเิวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บรเิวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), ซอยร่มไทร และถนน 60 พรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2020-11-30)

16.00

30/11/2563 : ดำเนินการทุกวัน บริเวณสวนเพชรกาญจนารมย์, ดำเนินการ 2 ครั้ง บรเิวณถนนนครลุง และดำเนินการ 1 ครั้ง บรเิวณซอยร่มไทร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่และเดือนตุลาคม 2563 มีการดำเนินการดังนี้ 1.เข้าดำเนินการทุกวัน ณ สวนเพชรกาญจนารมย์ 2.เข้าดำเนินการ 1 ครั้ง ณ ซอยร่มไทร 3.เข้าดำเนินการ 2 ครั้ง ณ ถนนนครลุง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ที่จะเข้าดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามกิจกรรม
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-3789

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-3789

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-883

ตัวชี้วัด : พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 98

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
70.00

0 / 0
4
98.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **