ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) : 50400000-6993

สำนักงานเขตบางแค : (2564)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวกรวรรณ ไตรเวียง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ สถานที่ราชการ ที่สำคัญตลอดจนสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมและการบริการ ในย่านใจกลางธุรกิจมีประชากร ที่เข้ามาพักอาศัย ค้าขาย และทำงานในอาคารสำนักงานเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ส่วนในย่านอุตสาหกรรมจะมีสถานประกอบการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีตั้งแต่โรงงานขนาดใหญ่ โรงงานขนาดกลาง และโรงงานขนาดเล็กหรือเอสเอ็มอี รวมทั้งอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากในทุกพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร มีประชากรที่เป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตามห้องเช่า แฟลต หอพัก ห้องแถว ตึกแถว อย่างหนาแน่น ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอัคคีภัย ที่เกิดจากความประมาทของผู้พักอาศัย หรือเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสาธารณภัยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดเทศกาลต่างๆ เช่น อุบัติภัยจากเหตุบนถนน เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

50400100/50400100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังเสริมเจ้าหน้าที่รัฐ 3 เพื่อให้พลังมวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับสาธารณภัย 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วมีการประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและระงับภัยให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมภาควิชาการและภาคปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม โดยรับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่เขตบางแคและยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาก่อน ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก ชั้น 2 สำนักงานเขตบางแค แบบไปกลับ จำนวน 5 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน และ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-09-15)

10.00

15/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ไม่สามารถรวมคนที่มีจำนวนมากได้

** ปัญหาของโครงการ : เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ไม่สามารถรวมคนที่มีจำนวนมากได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-08-30)

10.00

30/08/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-07-29)

10.00

29/07/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินตามโครงการได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-06-30)

10.00

30/06/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-05-28)

10.00

28/05/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-04-30)

10.00

30/04/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-03-31)

10.00

31/03/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2021-02-09)

10.00

09/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ 25/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-12-30)

10.00

30/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2020-10-30)

8.00

30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รับสมัครจากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่เขตบางแคและยังไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรหลักมาก่อน
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ติดต่อประสานเชิญวิทยากรประสานสถานที่ฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ
:30%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการฝึกอบรมให้ผู้บริหารทราบ
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50400000-6993

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50400000-6993

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5040-893

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79.23

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ )
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
17.00

100 / 100
2
25.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
79.23

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **