ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน และการนำระบบสารสนเทศ (GIS) ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี : 50420000-3594

สำนักงานเขตสายไหม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ฝ่ายทะเบียน (7260-7261)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่จำนวนมาก ซึ่งเป็นฐาานข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงการขยายตัวของเมือง ประกอบกับมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ ซึ่งจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

50420200/50420200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำเข้า จัดเก็บ จัดสร้างเพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลแผนที่ของตำแหน่งอาคารและการออกเลขหมายประจำบ้านได้อย่างถูกต้อง 2.สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นตามข้อมูลแผนที่ที่สำนักงานผังเมืองได้จัดเตรียมไว้ทำให้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างคล่องตัว รวดเร็วและมีความถูกต้อง 3.สามารถวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องการกำหนดพื้นที่ปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์อาคารกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่บังคับใช้ 4.การใช้ประโยชน์อาคารสอดคล้องกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

1. สามารถสืบค้นและแสดงข้อมูลที่มีอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2. สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จัดอยู่ในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนได้รับรู้และนำไปเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจ หรือวางแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไปในอนาคตได้ด้วย 3. ฝ่ายรายได้สามารถนำแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-29)

95.00

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการได้ 66 หลัง -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขประจำบ้าน ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวน 141 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขประจำบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 111 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-30)

70.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบและสรุปข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคาร และการออกเลขประจำบ้าน ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 174 หลัง เพื่อจัดส่งให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน จำนวน 63 หลัง ตามแบบรายงานของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายทะเบียน -ออกตรวจพื้นที่ของบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนเมษายน 2563 ดำเนินการได้ 96 หลัง ฝ่ายโยธา -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ฝ่ายทะเบียน -ออกตรวจพื้นที่ของบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนมีนาคม 2563 ดำเนินการได้ 1530 หลัง ฝ่ายโยธา -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการได้ 127 หลัง -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนมกราคม 2563 ดำเนินการได้ 465 หลัง ฝ่ายโยธา -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

** ปัญหาของโครงการ :เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระกิจเพิ่มเติมต้องไปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

** อุปสรรคของโครงการ :เกิดความล่าช้าในการตรวจสอบบ้านที่มีการขออนุญาตปลูกสร้างใหม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระกิจเพิ่มเติมต้องไปฏิบัติงานเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลง -เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ 203 หลัง ฝ่ายโยธา -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... -เสนอโครงการการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านต่อผู้อำนวยการเขต -ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามแบบ ท.ร.900 เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการได้ 575 หลัง ฝ่ายโยธา -ประสานงานกับสำนักผังเมืองเพื่อเตรียมการและทดลองใช้ระบบการรายงานผล -รายงานผลการดำเนินการต่อผู้อำนวยการเขตทราบ -รายงานการดำเนินงานประจำเดือนให้กับสำนักผังเมืองตามแบบ กสผ.

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 224 หลัง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ออกเลขรหัสประจำบ้าน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดส่งรายงานการลงจุดแผนที่ให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดเก็บภาษีโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50420000-3594

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50420000-3594

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5042-0835

ตัวชี้วัด : (เจรจาภารกิจตัวที่ 3) ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารและตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **