ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50430000-3217

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

32

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 32

นางสาวเพ็ญศรี โต๊ะอาดำ โทร 5156

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วนซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบันพบว่า ยังมีการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติดมีปริมาณสูงต่อเนื่อง ที่ผ่านพบว่าเด็ก เยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ควรได้รับการส่งเสริมภูมิคุ้มกันจากครอบครัวและชุมชน จึงได้มีการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว

50430100/50430100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด - เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว ซึ่งเป็นเครือข่ายภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน - เพื่อการอำนวยการด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตคันนายาว - เพื่อกระตุ้นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเชตคันนายาวปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา ในชุมชน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง - เพื่อให้ผู้มีจิตอาสา สมัครใจร่วมเป็นอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด - เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว สามารถปฏิบัติงานหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัย และวิธีการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

- อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ได้รับการพัฒนา จำนวน 280 คน - อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ จำนวน 190 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-08-24)

32.00

24/08/2564 : ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2021-07-22)

32.00

22/07/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid_19 ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงเลี่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2021-06-22)

31.00

22/06/2564 : เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid_19 ระลอกใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจึงเลี่อนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตคันนายาว ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-05-24)

30.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างชลอ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 29.00 (2021-04-28)

29.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างชลอ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.00 (2021-03-15)

28.00

15/03/2564 : ได้รับเงินงวดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพฯ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่สถานการณ์โควิด)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2021-02-25)

27.00

อยู่ระหว่างชลอ โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid_19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

12/29/2020 : ขออนุมัติแผนการดำเนินงาน/โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงกาและแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานด้านรายละเอียด ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3217

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3217

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0826

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 60

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 32

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
31.00

0 / 0
4
32.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **