ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน : 50430000-3220

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สุวรรณสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ตามกฎหมายในการป้องกันและบรรเทาอันตราย รวมทั้งการอพยบประชาชนและส่วนราชการจากภัยดังกล่าว ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ภารกิจที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต้องปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อช่วยเหลือกรุงเทพมหานครในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกิจการอาสาสมัครฯ โดยทำหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุสื่อสารของศูนย์ อปพร.จึงจำเป้นต้องจัดทำแผนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50430100/50430100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้อาสาสมัครดำเนินการช่วยเหลือในด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 2.เพื่อสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันภัย สาธารณภัยและก่อการร้ายทั้งของสำนักงานเขตและในสถานประกอบการต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครดำเนินการช่วยเหลือและระงับภัยต่างๆ เมื่อเกิดเหตุ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2021-09-27)

100.00

27/09/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนสิงหาคม 2564 จำนวน 22,600 บาท และเดือนกันยายน 2564 จำนวน 23,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2021-08-25)

90.00

25/08/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 23,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-07-22)

85.00

22/07/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 22,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2021-06-24)

80.00

24/06/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤษภาคม 2564 จำนวน 23,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-05-27)

70.00

27/05/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนเมษายน 2564 จำนวน 22,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-29)

60.00

29/04/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 23,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-17)

50.00

17/03/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 21,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2564 จำนวน 23,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-01-27)

30.00

1/27/2021 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 23,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-29)

20.00

12/29/2020 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 22,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-24)

10.00

24/11/2563 : จ่ายค่าตอบแทนประจำเดือนตุลาคม 2563 จำนวน 23,600 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
:80%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3220

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3220

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **