ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) : 50430000-3221

สำนักงานเขตคันนายาว : (2564)

56

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ สุวรรณสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันความเสียหายอันเกิดจากสาธารณภัยทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การเงินการธนาคาร การพาณิชย์ การสื่อสาร จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัย และเป็นเป้าหมายต่อการก่อความไม่สงบเรียบร้อย สำนักงานเขตคันนายาวได้ดำเนินการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตคันนายาวมาแล้ว จำนวน 19 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 833 คน ซึ่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

50430100/50430100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น - เพื่อให้การปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และวิทยากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อให้ประชาชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เขตคันนายาว จำนวน 50 คน และเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จำนวน 10 คน รวม 60 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-08-24)

56.00

24/08/2564 : ยกเลิกโครงการฯ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2021-07-22)

56.00

22/07/2564 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2021-06-24)

55.00

24/06/2564 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2021-05-24)

52.00

24/05/2564 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2021-04-28)

51.00

28/04/2564 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-15)

50.00

15/03/2564 : ได้รับอนุมัติงบประมาณฯแล้ว โดยกำหนดวันฝึกอบรม เป็นวันที่ 28-30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานเขตคันนายาว ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯจำนวน 50 ราย และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 ราย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-02-25)

25.00

25/02/2564 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2021-01-29)

20.00

1/29/2021 : อยู่ระหว่างชลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ Covid_19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

12/29/2020 : ได้ดำเนินการเบิกเงินงวดที่ 1 จำนวน 3400 บาท(ค่าวัสดุอุปกรณฺ์)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-25)

10.00

25/11/2563 : อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-26)

5.00

26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและแผนการดำเนินงานเพื่อขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนและกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงานด้านรายละเอียด ข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50430000-3221

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50430000-3221

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5043-0829

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
33.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **